รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 52 / 62
 2551.ประชุมเกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนปรังปรุงภูมิทัศน์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗[22/05/2562]
 2552.ผอ.สพป. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายดงตาล เน้นย้ำให้ครูหาวิธี "ให้เด็กอ่านออกเขียนได้"[22/05/2562]
 2553.ประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อการใช้สื่อในการพัฒนาการเรียนการสอน[21/05/2562]
 2554.ผอ.สพป. เชิญชวนให้ครูออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาที่ปรึกษา ศอ.บต. [21/05/2562]
 2555.ร่วมแสดงความยินดี[19/05/2562]
 2556.ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขา ๒[16/05/2562]
 2557.โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗[16/05/2562]
 2558.ผู้ได้รับผลกระทบเข้าขอความช่วยเหลือเยียวยาด้านอาชีพ[15/05/2562]
 2559.โครงการกองทุนการศึกษา[15/05/2562]
 2560.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด[15/05/2562]
 2561.กิจกรรมพบปะยามเช้า [14/05/2562]
 2562.กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดอบรมตามโครงการพัฒนาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[13/05/2562]
 2563.ศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า จัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[12/05/2562]
 2564.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ (ก.พ.ท.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗[12/05/2562]
 2565.สพป.ยล.๑ เปิดตลาดนัดการเรียนรู้สู่เทคโนโลยีสารสนเทศ หลัดสูตรการสร้างเกมส์จากคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Player [12/05/2562]
 2566.กีฬาบุคลากร จชต.ครั้งที่ 6[12/05/2562]
 2567.ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง จัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[08/05/2562]
 2568.ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกรงปินัง[08/05/2562]
 2569.สพป.ยล.๑ เปิดตลาดนัดการเรียนรู้สู่เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการสร้างWeb Page ประเภท Web Editor ด้วยโปรแกรม Adobe Dreeamweaver & Adobe Photoshop [06/05/2562]
 2570.บุคลากร สพป.ยะลา 1 ร่วมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันฉัตรมงคล[05/05/2562]
 2571.ยะลา เขต ๑ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [04/05/2562]
 2572.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน(สำหรับสถานศึกษา)[04/05/2562]
 2573.ติดตาม นร.ทำงานช่วงปิดภาคเรียน [01/05/2562]
 2574.อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประตูอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒[30/04/2562]
 2575.พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช่วงปิดภาคเรียนรุ่นที่ ๒[30/04/2562]
 2576.พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖[29/04/2562]
 2577.อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพฯ ศูนย์เครือข่ายรามัน[29/04/2562]
 2578.พิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ ๒[29/04/2562]
 2579.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประตูอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗[29/04/2562]
 2580.ประชุมปฏิบัติการสร้างสื่อชุดเรียนรู้ด้วยตนเองอ่านจับใจความสำคัญ[28/04/2562]
 2581.นายอำเภอกรงปินัง พร้อมผู้บริหารใน สพป.ยะลา ๑ ให้โอวาทพร้อมมอบเงินเป็นกำลังใจกับนักฟุตบอล ยะลา ๑ ที่จะเดินทางไปประเทศอังกฤษ [27/04/2562]
 2582.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ ๒[27/04/2562]
 2583.นักฟุตบอลเยาวชน ยะลา ๑ ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศอังกฤษ ตามโครงการ “ฮีโร่สานฝันปันรักเพื่อน้อง ๕ จชต.” [25/04/2562]
 2584.วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช[25/04/2562]
 2585.ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๕๗ [24/04/2562]
 2586.ประชุมคณะกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา[23/04/2562]
 2587.อบรม “การวัดและประเมินผล” ร่วมวิเคราะห์ข้อ NT ป.๓ เพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗[23/04/2562]
 2588.ประชุมเตรียมจัดงาน “พบปะยามเช้า”[22/04/2562]
 2589.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ [22/04/2562]
 2590.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน[21/04/2562]
 2591.ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. ประจำปี ๒๕๕๗ [18/04/2562]
 2592.โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ [18/04/2562]
 2593.อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนรู้ระบบสองภาษา TPR ภาษาไทย และฉากภาพใหญ่ กับ BBL[18/04/2562]
 2594.กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส” เนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗[11/04/2562]
 2595.ประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๗[10/04/2562]
 2596.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่๒[09/04/2562]
 2597.ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ยล.๑ [09/04/2562]
 2598.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [08/04/2562]
 2599.วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์[06/04/2562]
 2600.ปฐมนิเทศนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗[04/04/2562]


หน้าแรก