รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 55 / 62
 2701.ประชุมเตรียมจัดงาน “ชอล์กสี....ที่รัก”[07/01/2562]
 2702.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู 57[07/01/2562]
 2703.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ o-net ประจำปี ๒๕๕๗[07/01/2562]
 2704.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง [07/01/2562]
 2705.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๗ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม[07/01/2562]
 2706.อวยพรปีใหม่ ๕๗[07/01/2562]
 2707.รอง ผอ.สพป.ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ติดตามความคืบหน้าตาม MOU[06/01/2562]
 2708.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗[06/01/2562]
 2709.คณะกรรมการฝ่ายทำบุญตักบาตร ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗[06/01/2562]
 2710.ผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านบาโด ร.ร.วังธราธิปวิทยา ร.ร.ศรีพัฒนารามและ ร.ร.บ้านสาคอ[06/01/2562]
 2711.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗[04/01/2562]
 2712.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗[03/01/2562]
 2713.ผอ.สพป.เข้าอวยพรปีใหม่ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา [03/01/2562]
 2714.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๒ [03/01/2562]
 2715.ผอ.สพป.เข้าอวยพร เลขาฯ ศอ.บต.เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗[03/01/2562]
 2716.รองผอ. และบุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [03/01/2562]
 2717.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗[03/01/2562]
 2718.ประชุมสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.ยล.๑[02/01/2562]
 2719.ประชุมชี้แจงการจัดสรรสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน ปี ๕๗[02/01/2562]
 2720.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ [27/12/2562]
 2721.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗[27/12/2562]
 2722.ผอ.สพป.ยล.๑ และบุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[27/12/2562]
 2723.ตัวแทนบุคลากรเข้าอวยพรหัวหน้าส่วนต่างๆ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗[26/12/2562]
 2724.ผอ.สพป.ยล.๑ และบุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา[26/12/2562]
 2725.มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ๕๗[26/12/2562]
 2726.ประชุม รอง ผอ.สพป.[25/12/2562]
 2727.ตัวแทนบุคลากรเข้าอวยพรหัวหน้าส่วนต่างๆ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗[26/12/2562]
 2728.อวยพรปีใหม่ ๕๗[25/12/2562]
 2729.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗[24/12/2562]
 2730.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗[25/12/2562]
 2731.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑[24/12/2562]
 2732.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[24/12/2562]
 2733.ตัวแทน สพป.ยะลา ๑ เข้าคารวะและอวยพรปีใหม่[23/12/2562]
 2734.เจ้าหน้าที่ TK PARK YALA มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๕๗[23/12/2562]
 2735.ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [21/12/2562]
 2736.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[20/12/2562]
 2737.ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด [18/12/2562]
 2738.กิจกรรมพบปะยามเช้าหัวหน้าส่วนราชการใน จ.ยะลา[18/12/2562]
 2739.ยะลา ๑ ร่วมจัดประชุม “การสร้างโอกาสทางการเรียนสายอาชีพ”[17/12/2562]
 2740.สพป.ยะลา เขต ๑ ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖[16/12/2562]
 2741.ยะลา ๑ รวมใจสู้ภัยหนาว [16/12/2562]
 2742.เดินเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนถวายราชสดุดี ๕ ธันวามหาราช[05/12/2562]
 2743.บุคลากรในสังกัด สพป.ยล.1 ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช[05/12/2562]
 2744.พิธีถวายพระพรศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา [05/12/2562]
 2745.ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗[04/12/2562]
 2746.กิจกรรม "วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๖ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช"โรงเรียนบ้านจาหนัน[04/12/2562]
 2747.พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[00/00/2562]
 2748.ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด [03/12/2562]
 2749.ประชุมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ [28/11/2562]
 2750.ประชุมสัมมนาครูปฐมวัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"[27/11/2562]


หน้าแรก