รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 56 / 67
 2751.ประชุมสัมมนาส่งเสริมความเข้มแข็งโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและอนุบาลเขตพื้นที่การศึกษา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ [16/06/2562]
 2752.ยะลา ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างขวัญกำลังในการทำงาน[16/06/2562]
 2753.บรรยากาศการจัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต(รุ่นที่๒)[11/06/2562]
 2754.กิจกรรมพบปะยามเช้า [11/06/2562]
 2755.โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต [10/06/2562]
 2756.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง[09/06/2562]
 2757.ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง [09/06/2562]
 2758.จัดสัมมนาครูแกนนำระดับปฐมวัย เพื่อวางแผนการสอนภาษาไทยสำหรับการส่งต่อ นร.ขึ้นชั้น ป. ๑ [08/06/2562]
 2759.ประชุมการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงาน[06/06/2562]
 2760.ผอ.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะโต พร้อมให้กำลังใจครู นร.หลังได้ข่าวแก๊งรถตู้เดินสายขโมยเด็กนักเรียน[06/06/2562]
 2761.โรงเรียนบ้านรั้วตะวันได้รับรางวัลชนะเลิศ ตาม "โครงการรวมพลังคิดเพื่อพิชิต ค่าไฟ้" [06/06/2562]
 2762.สพป.จัดประชุมสัญจร คณะกรรมการ กพท.ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป[05/06/2562]
 2763.บุคลากรในสังกัด สพป.ไปร่วมงานศพ นางสาวธันยพร สามกรม[04/06/2562]
 2764.ประชุมชี้แจง "การจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน"[04/06/2562]
 2765.ผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านตาโละ ร.ร.บ้านบาตัน และ ร.ร.บ้านไทรงาม[03/06/2562]
 2766.พิธีส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) โรงเรียนบ้านต้นหยี [03/06/2562]
 2767.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒[02/06/2562]
 2768.การแสดงโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมือง และเรียนเรื่องการเงิน [02/06/2562]
 2769.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [29/05/2562]
 2770.งานแสดงมุฑิตาจิต แด่ นายจัตุรงค์ สัสดี รองผอ.สพป.ยล.๑ [28/05/2562]
 2771.เลือกตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษา (ศอ.บต.)[26/05/2562]
 2772.ประชุมมอบแนวปฏิบัติของข้าราชการครู ส่วนอำเภอรามัน [26/05/2562]
 2773.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[26/05/2562]
 2774.ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[26/05/2562]
 2775.ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสภาที่ปรึกษาสภา ศอ.บต.(ทางด้านการศึกษา)[23/05/2562]
 2776.ประชุมเตรียมจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย[23/05/2562]
 2777.ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗[23/05/2562]
 2778.ประชุมเกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนปรังปรุงภูมิทัศน์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗[22/05/2562]
 2779.ผอ.สพป. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายดงตาล เน้นย้ำให้ครูหาวิธี "ให้เด็กอ่านออกเขียนได้"[22/05/2562]
 2780.ประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อการใช้สื่อในการพัฒนาการเรียนการสอน[21/05/2562]
 2781.ผอ.สพป. เชิญชวนให้ครูออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาที่ปรึกษา ศอ.บต. [21/05/2562]
 2782.ร่วมแสดงความยินดี[19/05/2562]
 2783.ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขา ๒[16/05/2562]
 2784.โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗[16/05/2562]
 2785.ผู้ได้รับผลกระทบเข้าขอความช่วยเหลือเยียวยาด้านอาชีพ[15/05/2562]
 2786.โครงการกองทุนการศึกษา[15/05/2562]
 2787.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด[15/05/2562]
 2788.กิจกรรมพบปะยามเช้า [14/05/2562]
 2789.กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดอบรมตามโครงการพัฒนาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[13/05/2562]
 2790.ศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า จัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[12/05/2562]
 2791.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ (ก.พ.ท.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗[12/05/2562]
 2792.สพป.ยล.๑ เปิดตลาดนัดการเรียนรู้สู่เทคโนโลยีสารสนเทศ หลัดสูตรการสร้างเกมส์จากคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Player [12/05/2562]
 2793.กีฬาบุคลากร จชต.ครั้งที่ 6[12/05/2562]
 2794.ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง จัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[08/05/2562]
 2795.ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกรงปินัง[08/05/2562]
 2796.สพป.ยล.๑ เปิดตลาดนัดการเรียนรู้สู่เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการสร้างWeb Page ประเภท Web Editor ด้วยโปรแกรม Adobe Dreeamweaver & Adobe Photoshop [06/05/2562]
 2797.บุคลากร สพป.ยะลา 1 ร่วมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันฉัตรมงคล[05/05/2562]
 2798.ยะลา เขต ๑ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [04/05/2562]
 2799.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน(สำหรับสถานศึกษา)[04/05/2562]
 2800.ติดตาม นร.ทำงานช่วงปิดภาคเรียน [01/05/2562]


หน้าแรก