รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นางอรเพ็ญ ทองช่วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.ยล.1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 หน้า 1 / 66
 1.ผอ.สพป.ยะลา 1 พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563[13/08/2562]
 2.ประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐานสำนักงาน[13/08/2562]
 3.ผอ.สพป.ยล.1 ติดตามการทดลองเปิดเรียนวันแรกแบบ On-site[13/08/2562]
 4.สพป.ยล.1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “สะพานเชื่อโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กับ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1[11/08/2562]
 5.สพป.ยะลา 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรม Big cleaning day เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563[11/08/2562]
 6.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงาน[10/08/2562]
 7.ประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู สายงานการสอน [10/08/2562]
 8.อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานครูปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [07/08/2562]
 9.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจ[07/08/2562]
 10.คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 [06/08/2562]
 11.ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) โดยใช้ Conquer Maths[06/08/2562]
 12.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.1 ครั้งที่ 2/2563[05/08/2562]
 13.ประชุมกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 [04/08/2562]
 14.สพป.ยะลา เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นร.จมน้ำเสียชีวิต[04/08/2562]
 15.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[04/08/2562]
 16.ประชุมชี้แจงการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style [03/08/2562]
 17.ประเมินเชี่ยวชาญ นายหามิ เจ๊เต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบอเส้ง [03/08/2562]
 18.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [30/07/2562]
 19.ประชุมสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA Online 2020[30/07/2562]
 20.ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [29/07/2562]
 21.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2563 [29/07/2562]
 22.รองผอ.สพป.ยล.1 พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563[28/07/2562]
 23.สพป.ยะลา 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563[24/07/2562]
 24.รองผอ.สพป.ยล.1 พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน[23/07/2562]
 25.โครงการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน สังกัด สพป.ยล.1[22/07/2562]
 26.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2563 [22/07/2562]
 27.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดยะลา[21/07/2562]
 28.โครงการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน สังกัด สพป.ยล.1[21/07/2562]
 29.นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [20/07/2562]
 30.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจตัวแทนเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBECC AWARDS) ครั้งที่ 9 (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 [20/07/2562]
 31.ประชุมโครงการพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์สองพระราชา รุ่นที่ 2[20/07/2562]
 32.ประชุมโครงการพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์สองพระราชา[20/07/2562]
 33.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพร่อน [17/07/2562]
 34.พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุชนพัฒนา ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 (COVID-19)[17/07/2562]
 35.พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [16/07/2562]
 36.ประชุมทางไกล video Conference[16/07/2562]
 37.สพป.ยล.1 ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว[16/07/2562]
 38.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.คุณภาพประจำตำบล[15/07/2562]
 39.พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2563 [15/07/2562]
 40.สพป.ยล.1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครบรอบ 17 ปี [14/07/2562]
 41.สพป.ยะลา 1 จัดประชุมโรงเรียนนำร่องส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563[14/07/2562]
 42.รอง ผอ.สพป.ยะลา 1 เข้าประชุมขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือ มัคคุเทศก์[14/07/2562]
 43.ศธจ.ยะลา จัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษจังหวัดยะลา ประจำปี 2563[14/07/2562]
 44.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 [13/07/2562]
 45.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ [13/07/2562]
 46.ประชุมรองผอ.สพป.ยล.1 ผอ.กลุ่ม หน่วย/ศูนย์[13/07/2562]
 47.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ[09/07/2562]
 48.สพป.ยล.1 สนับสนุนรถยนต์ให้กับโรงเรียนบ้านแบหอ[08/07/2562]
 49.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2563 [08/07/2562]
 50.ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา [04/07/2562]


หน้าแรก