รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 45 / 67
 2201.ร่วมอวยพรเนื่องในวาระเดือนรอมฎอนและวันรายออิดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๓๖[13/07/2562]
 2202.อบรมพัฒนาครูภาษาไทยการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)[13/07/2562]
 2203.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในสังกัด[10/07/2562]
 2204.ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณมาโนชญ์ บุญญานุวัตร์[09/07/2562]
 2205.ประชุมปรับปรุงเกณฑ์ประกวดภูมิทัศน์สถานศึกษา[09/07/2562]
 2206.ผอ.สพป.พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมละศลีอด ณ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ[09/07/2562]
 2207.ประชุมกลั่นกรอง[09/07/2562]
 2208.ประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ [08/07/2562]
 2209.ร่วมแสดงความยินดีกับดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผอ.ร.ร.สตรียะลา คนใหม่[08/07/2562]
 2210.สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรม จ.ยะลา จัดกิจกรรมละศีลอดและมอบเงินช่วย นร.ยากจน[08/07/2562]
 2211.ประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ [07/07/2562]
 2212.กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่” ปี ๕๘[07/07/2562]
 2213.ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยะลา เขต ๑ ทำความดี[06/07/2562]
 2214.ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในเขต สพก.จชต.[06/07/2562]
 2215.คัดเลือก ร.ร.ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ[02/07/2562]
 2216.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายพิณ ยอดสนิท [02/07/2562]
 2217.ประชุมคณะทำงานพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ)[02/07/2562]
 2218.พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายพิณ ยอดสนิท [02/07/2562]
 2219.ประชุมปรึกษาหารือการก่อสร้างศูนย์ครูใต้จังหวัดยะลา [02/07/2562]
 2220.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘[01/07/2562]
 2221.ประชุมเตรียมออกประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัล “เพชรเสมายะลา เขต ๑” [30/06/2562]
 2222.ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา [30/06/2562]
 2223.พิธีรดน้ำศพ นายพิณ ยอดสนิท[30/06/2562]
 2224.ประชุม ๓ องค์คณะบุคคลและตัวแทนศูนย์เครือข่าย เพื่อวางแผนติดตามฯ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[29/06/2562]
 2225.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม[26/06/2562]
 2226.โครงการความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน รอมฎอน ฮ.ศ. ๑๔๓๖ โรงเรียนบ้านเบญญา[26/06/2562]
 2227.ประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามจุดเน้น สพฐ.ระยะ ที่ ๒[25/06/2562]
 2228.วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘[25/06/2562]
 2229.กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ปี ฮศ. ๑๔๓๖ [25/06/2562]
 2230.ประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัด[24/06/2562]
 2231.วันธรรมสวนะ [23/06/2562]
 2232.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ [19/06/2562]
 2233.ร่วมงานศพ นายมน สอนสำแดง บิดา นางอำพร สอนสำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน้านอาเหอูโต๊ะ[19/06/2562]
 2234.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน[19/06/2562]
 2235.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน[18/06/2562]
 2236.การแข่งขันความสามารถและทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[18/06/2562]
 2237.ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน [18/06/2562]
 2238.ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา[17/06/2562]
 2239.ผอ.สพป.ยะลา 1 เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท “เขตพื้นที่ที่มีค่าคะแนนพัฒนาการ o-net ม.3 สูงอันดับ 3 ของประเทศ”[17/06/2562]
 2240.การแข่งขัน “เขียนตามคำบอก” โครงการรักษ์ภาษาไทย[17/06/2562]
 2241.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือเยียวยาฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ[15/06/2562]
 2242.ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม[15/06/2562]
 2243.โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน “๓ องค์คณะบุคคล” สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑[15/06/2562]
 2244.กิจกรรมพบปะยามเช้า[15/06/2562]
 2245.โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘[09/06/2562]
 2246.โครงการพัฒนาความพร้อมด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[08/06/2562]
 2247.ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลเครือข่ายทางกรศึกษายะลา เขต ๑[08/06/2562]
 2248.พิธีรดน้ำศพทหาร 4 นาย [04/06/2562]
 2249.รอง ผอ.สพป. พร้อมคณะออกเยี่ยมบ้าน นร.พร้อมมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือ[03/06/2562]
 2250.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน[03/06/2562]


หน้าแรก