รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 5 / 62
 201.ประชุมพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ( 1 ตุลาคม 2562) ของพนักงานราชการภายใน สพป.ยล.1[12/09/2562]
 202.ประชุมคัดเลือกโรงเรียนแม่ข่ายที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 [12/09/2562]
 203.โครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2562[12/09/2562]
 204.ผอ.ยะลา 1 ลงนาม MOU ร่วม มรย.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จชต.[11/09/2562]
 205.การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน “กำปง – จะกว๊ะ เกมส์ ต่อต้านยาเสพติด สมานฉันท์ชุมชน” ครั้งที่ 1[11/09/2562]
 206.ประชุมบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2[11/09/2562]
 207.ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2[11/09/2562]
 208.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 เยี่ยมชมกิจกรรม “ตลาดนัดความดี ตามวิถีพอเพียง” [11/09/2562]
 209.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สพป.ยล.1[10/09/2562]
 210.ประชุมคณะกรรมการกำหนดร้อยละการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงาน ณ 1 ตุลาคม 2562 [09/09/2562]
 211.ประชุมปฏิบัติการ การประเมินภายนอกในสถานการณ์จำลอง ( External Quality Mock Assessment ) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยล.1[09/09/2562]
 212.โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น [06/09/2562]
 213.อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้[06/09/2562]
 214.กีฬาสานฝันสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านพร่อน ประจำปีการศึกษา 2562 [06/09/2562]
 215.โครงการตรวจสุขภาพประจำปี [05/09/2562]
 216.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2562 [04/09/2562]
 217.การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนชาวยะต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1[03/09/2562]
 218.ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา[02/09/2562]
 219.สพป.ยะลา เขต 1 จัดประชุมครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้มวางแผน “ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านอิสลามศึกษา”[02/09/2562]
 220.ผอ.สพป.ยล.1 เป็นประธานเปิดโครงการ “KOTA PROMP”[30/08/2562]
 221.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ปล่อยแถวลูกเสือ-เนตรนารี ศึกษาแหล่งเรียนรู้[30/08/2562]
 222.สพป.ยล.1 ร่วมงาน “น้ำชาการกุศล” โรงเรียนบ้านบาโงย[28/08/2562]
 223.ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 [28/08/2562]
 224.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2562 [28/08/2562]
 225.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน[28/08/2562]
 226.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สพป.ยล.1 [27/08/2562]
 227.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) แบบประยุกต์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [26/08/2562]
 228.ประชุมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) [26/08/2562]
 229.โครงการอบรม “Art Teacher Seminar ” กิจกรรม “วาดภาพสวยสมจริงตามธรรมชาติกับดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์”[26/08/2562]
 230.ยะลา เขต 1 จัดประชุมการเขียนรายงานการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา[26/08/2562]
 231.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ” [23/08/2562]
 232.ประชุมเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[23/08/2562]
 233.สพป.ยล.1 ร่วมสมทบทุนปรับถมพื้นที่สระน้ำโรงเรียนบ้านตาสา[23/08/2562]
 234.การแข่งขันร้องเพลงจีน เล่านิทานจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้[23/08/2562]
 235.อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline และส่งเสริมการดำเนินการนักเรียน[23/08/2562]
 236.คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ยล.1 ติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning [23/08/2562]
 237.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะกับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ [23/08/2562]
 238.ประชุมพิจารณากลั่นกรองการรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน[21/08/2562]
 239.ประชุมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพป.ยล.1[21/08/2562]
 240.ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการขยายผลการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต[21/08/2562]
 241.การแข่งขันกีฬานักเรียน สลาก-ไทรงามเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562[21/08/2562]
 242.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33/2562[21/08/2562]
 243.ประชุมการคัดเลือกโรงเรียนในการเข้าร่วมประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [19/08/2562]
 244. ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[19/08/2562]
 245.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.1 ครั้งที่ 4/2562 [16/08/2562]
 246.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2562 [14/08/2562]
 247.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง[13/08/2562]
 248.ผอ.เขต ตรวจติดตามเรื่องน้ำหนักกระเป๋านักเรียน[09/08/2562]
 249.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ถูกไฟไหม้[09/08/2562]
 250.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ปลูกป่าเฉลิมฯ พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ[09/08/2562]


หน้าแรก