รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

โครงการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานโครงการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านทุ่งคา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันจำนวน 2 ประเภท คือ การวิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร และ การวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 30 / 62
 1451.การอบรมหลักสูตรฝึก “ทบทวนผู้บริหารลูกเสือในสถานศึกษา”[04/09/2562]
 1452.โครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรม หลักสูตรทบทวนผู้บริหารลูกเสือในสถานศึกษา [04/09/2562]
 1453.นางรจเรช เก้าเอี้ยน และครอบครัวมอบพัดลมให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ยล.๑ [02/09/2562]
 1454.อบรมการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียน งาน ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ [02/09/2562]
 1455.สพป.ยะลา ๑ จัดอบรมนักเรียน ม.ต้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม[01/09/2562]
 1456.ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดร้อยละของการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ [01/09/2562]
 1457.ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๙ [31/08/2562]
 1458.พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ A.T.C[31/08/2562]
 1459.ประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน[31/08/2562]
 1460.กิจกรรมยามค่ำคืนของผู้เข้าอบรม A.T.C.[29/08/2562]
 1461.กิจกรรมรวมพล รวมใจอิสลามศึกษา สพป.ยล.๑ และ งานเกษียณราชการหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา [27/08/2562]
 1462.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยล.๑[27/08/2562]
 1463.พิธีเปิดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙ [25/08/2562]
 1464.ประชุมการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลังตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา[25/08/2562]
 1465.สพป.ยะลา ๑ รับการประเมินมาตรฐาน สนง.[25/08/2562]
 1466.พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้[25/08/2562]
 1467.ประชุม กศจ.ยะลา [25/08/2562]
 1468.ประชุมครูเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์ ว.10 [23/08/2562]
 1469.ประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดยะลา[23/08/2562]
 1470.รมช.ศธ.เปิดการประชุมพัฒนาการศึกษาเอกชน จชต.[21/08/2562]
 1471.ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล[21/08/2562]
 1472.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการฯ โรงเรียนขนาดเล็ก[18/08/2562]
 1473.ประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานสำนักงานฯ[18/08/2562]
 1474.ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล้ก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙[17/08/2562]
 1475.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference[17/08/2562]
 1476.ประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล [17/08/2562]
 1477.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ[17/08/2562]
 1478.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบบรรจุข้าราชฯตำแหน่งครูผู้ช่วย[17/08/2562]
 1479.ผอ.สพป.พร้อมบุคลากรร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จชต.[17/08/2562]
 1480.อบรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร DLIT[15/08/2562]
 1481.บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครสอบบรรจุ ปี ๒๕๕๙[15/08/2562]
 1482.พิธีปิดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรม หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ ลส.ยล.๐๘/๒๕๕๙ [15/08/2562]
 1483.กิจกรรมรอบกองไฟ ในการอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น[15/08/2562]
 1484.พิธีเปิดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรม หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ ลส.ยล.๐๘/๒๕๕๙ [15/08/2562]
 1485.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[14/08/2562]
 1486.ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาสังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”[12/08/2562]
 1487.บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙[12/08/2562]
 1488.สพป.ยล.๑ จัดอบรม หลักสูตร B.T.C. แก่ครูในสังกัดหวังใช้กระบวนการลูกเสือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ[12/08/2562]
 1489.ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครสอบบรรจุครู ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙[11/08/2562]
 1490.เลขานุการ ก.ศ.จ.ยะลา เตือนผู้สมัครสอบบรรจุครูอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างจะช่วยให้สอบแข่งขันได้[11/08/2562]
 1491.สพป.ยะลา ๑ จัดประชุมให้ความรู้แก่ครูดีเด่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมและนำเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์ ว.๑๐[11/08/2562]
 1492.ผอ.สพป.ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของรัฐบาล[10/08/2562]
 1493.ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ [09/08/2562]
 1494.ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขึ้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)[08/08/2562]
 1495.ผอ.สพป.ยะลา ๑ ขอให้ครูปฐมวัยได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โอบกอดเด็กเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นแก่นักเรียน[08/08/2562]
 1496.โครงการประกวดภูมิทัศน์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙[08/08/2562]
 1497.การประชุมปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย[06/08/2562]
 1498.การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙[06/08/2562]
 1499.ประชุมวางแผนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐[06/08/2562]
 1500.ประกวดภูมิทัศน์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี ๒๕๕๙ (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง)[06/08/2562]


หน้าแรก