รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

โครงการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานโครงการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านทุ่งคา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันจำนวน 2 ประเภท คือ การวิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร และ การวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 51 / 62
 2501.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคความสำเร็จตามนโยบายลดช่องว่างระหว่าง ร.ร.ชนบท และ ร.ร.ในเมือง[02/07/2562]
 2502.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคความสำเร็จตามนโยบายลดช่องว่างระหว่าง ร.ร.ชนบท และ ร.ร.ในเมือง[01/07/2562]
 2503.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]
 2504.ประชุมเตรียมการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์(กิจกรรมละศีลอด) [30/06/2562]
 2505.ผู้บริหาร ครู ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง เข้ารับการนิเทศ สร้างความตระหนักเน้นพัฒนาการคิดของ นร.[30/06/2562]
 2506.บุคลากรใน สนง.ไปเคารถศพนางเหี้ยง สุวรรณ์[29/06/2562]
 2507.ประชุมชี้แจงแบบติตดตามฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบที่ ๑[27/06/2562]
 2508.มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ที่ชนะการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๕๗ [27/06/2562]
 2509.อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[27/06/2562]
 2510.งานสืบสานอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่น รร.บ้านจือนือแร [27/06/2562]
 2511.ประชุมการบริหารงานบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗[27/06/2562]
 2512.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ยะลา เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด[26/06/2562]
 2513.ร่วมงานศพ นายเพียร จันทรกรานต์ [26/06/2562]
 2514.อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"[26/06/2562]
 2515.กีฬาปาโจสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 2516.ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า รองเลขาธิการคุรุสภา[24/06/2562]
 2517.ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด[20/06/2562]
 2518.กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ [19/06/2562]
 2519.ผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเมาลิดสัมพันธ์ ร.ร.บ้านคีรีลาดพัฒนา [19/06/2562]
 2520.สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗[19/06/2562]
 2521.เขตพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเศรษฐกิจอาเซียน[19/06/2562]
 2522.คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ศอ.บต. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการพิจารณา[18/06/2562]
 2523.โครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต ลดความเสี่ยงจากการจมน้ำ[18/06/2562]
 2524.ประชุมสัมมนาส่งเสริมความเข้มแข็งโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและอนุบาลเขตพื้นที่การศึกษา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ [16/06/2562]
 2525.ยะลา ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างขวัญกำลังในการทำงาน[16/06/2562]
 2526.บรรยากาศการจัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต(รุ่นที่๒)[11/06/2562]
 2527.กิจกรรมพบปะยามเช้า [11/06/2562]
 2528.โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต [10/06/2562]
 2529.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง[09/06/2562]
 2530.ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง [09/06/2562]
 2531.จัดสัมมนาครูแกนนำระดับปฐมวัย เพื่อวางแผนการสอนภาษาไทยสำหรับการส่งต่อ นร.ขึ้นชั้น ป. ๑ [08/06/2562]
 2532.ประชุมการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงาน[06/06/2562]
 2533.ผอ.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะโต พร้อมให้กำลังใจครู นร.หลังได้ข่าวแก๊งรถตู้เดินสายขโมยเด็กนักเรียน[06/06/2562]
 2534.โรงเรียนบ้านรั้วตะวันได้รับรางวัลชนะเลิศ ตาม "โครงการรวมพลังคิดเพื่อพิชิต ค่าไฟ้" [06/06/2562]
 2535.สพป.จัดประชุมสัญจร คณะกรรมการ กพท.ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป[05/06/2562]
 2536.บุคลากรในสังกัด สพป.ไปร่วมงานศพ นางสาวธันยพร สามกรม[04/06/2562]
 2537.ประชุมชี้แจง "การจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน"[04/06/2562]
 2538.ผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านตาโละ ร.ร.บ้านบาตัน และ ร.ร.บ้านไทรงาม[03/06/2562]
 2539.พิธีส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) โรงเรียนบ้านต้นหยี [03/06/2562]
 2540.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒[02/06/2562]
 2541.การแสดงโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมือง และเรียนเรื่องการเงิน [02/06/2562]
 2542.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [29/05/2562]
 2543.งานแสดงมุฑิตาจิต แด่ นายจัตุรงค์ สัสดี รองผอ.สพป.ยล.๑ [28/05/2562]
 2544.เลือกตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษา (ศอ.บต.)[26/05/2562]
 2545.ประชุมมอบแนวปฏิบัติของข้าราชการครู ส่วนอำเภอรามัน [26/05/2562]
 2546.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[26/05/2562]
 2547.ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[26/05/2562]
 2548.ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสภาที่ปรึกษาสภา ศอ.บต.(ทางด้านการศึกษา)[23/05/2562]
 2549.ประชุมเตรียมจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย[23/05/2562]
 2550.ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗[23/05/2562]


หน้าแรก