รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

กิจกรรมพบปะยามเช้า
    วันที่ 20  ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลาม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสิริสวัสดิธร  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-12-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 1 / 67
 1.ผอ.สพป.ยล.1 เปิดงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจสานสายใยมุทิตา”ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์[21/09/2562]
 2.ผอ.สพป.ยล.1 เปิดงาน“ เกษียณเกษมสุข” กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี[21/09/2562]
 3.ผอ.สพป.ยล.1ร่วมเป็นเกียรติพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสพป.ยล.2[21/09/2562]
 4.กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านสะเอะใน [21/09/2562]
 5.ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563[21/09/2562]
 6.สพป.ยะลา 1 จัดสอบอัพ พนง.ราชการ เข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2)[21/09/2562]
 7.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [20/09/2562]
 8.พิธีปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ระยะที่ 3 [17/09/2562]
 9.อบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์“การผลิตหนังสั้น” [16/09/2562]
 10.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2563 [16/09/2562]
 11.ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี 2563[14/09/2562]
 12.นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รองผอ.สพป.ยล.1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1[14/09/2562]
 13.โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [11/09/2562]
 14.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสนับสนุนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ครั้งที่ 1/2563 [10/09/2562]
 15.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33/2563 [09/09/2562]
 16.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) [03/09/2562]
 17.ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[03/09/2562]
 18.ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดร้อยละของการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563[03/09/2562]
 19.กิจกรรม “เชิดชูเกียรติ เกษียณอายุราชการ” ศูนย์เครือข่ายดงตาล [03/09/2562]
 20.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2564 [03/09/2562]
 21.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนในสังกัด[02/09/2562]
 22.สพป.ยะลา 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ เตรียมพร้อมรับการฝึกประสบการณ์ของ รอง ผอ.ร.ร.[02/09/2562]
 23.โครงการ ASEAN NEW NORMAL อาเซียนชีวิตวิถีใหม่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ [02/09/2562]
 24.อบรมทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและกฎระเบียบ[02/09/2562]
 25.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 [01/09/2562]
 26.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) [31/08/2562]
 27.สพป.ยะลา เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ถูกไฟไหม้[31/08/2562]
 28.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรม “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพัสดุและการบริหารงานบุคคล”[31/08/2562]
 29.ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 [31/08/2562]
 30.สพป.ยล.1 เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านโกตาบารู[28/08/2562]
 31.ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2[28/08/2562]
 32.ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 [27/08/2562]
 33.รองผอ.สพป.ยล.1 ร่วมต้อนรับกลุ่มลูกเหรียงในการสร้างเครือข่ายเพื่อดำเนินโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน [26/08/2562]
 34.สพป.ยล.1 รับการตรวจราชการจาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563[26/08/2562]
 35.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจ นายวิทยาศิลป์ สะอา ผอ.สช.จ.ยะลา ในการรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ[25/08/2562]
 36.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2563) [24/08/2562]
 37.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [21/08/2562]
 38.ประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐานสำนักงาน[21/08/2562]
 39.ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2[19/08/2562]
 40.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2563[19/08/2562]
 41.สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนไทยที่ตกค้างในมาเลเซีย[19/08/2562]
 42.ร่วมแสดงความยินดี นายอาบัส สาเหล็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามัน [17/08/2562]
 43.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำรูปแบบการสอนประกอบสื่อ Phonics Focus ไปสู่ห้องเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษา”[17/08/2562]
 44.ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี 2563 [14/08/2562]
 45.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[14/08/2562]
 46.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านไม้แก่น [14/08/2562]
 47.ผอ.สพป.ยะลา 1 พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563[13/08/2562]
 48.ประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐานสำนักงาน[13/08/2562]
 49.ผอ.สพป.ยล.1 ติดตามการทดลองเปิดเรียนวันแรกแบบ On-site[13/08/2562]
 50.สพป.ยล.1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “สะพานเชื่อโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กับ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1[11/08/2562]


หน้าแรก