รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

กิจกรรมพบปะยามเช้าผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอรามัน
    วันที่ 25  ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ที่ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอรามัน จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  โดยมี นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-12-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 1 / 67
 1.ผอ.สพป.ยล.1 เปิดงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจสานสายใยมุทิตา”ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์[21/09/2562]
 2.ผอ.สพป.ยล.1 เปิดงาน“ เกษียณเกษมสุข” กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี[21/09/2562]
 3.ผอ.สพป.ยล.1ร่วมเป็นเกียรติพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสพป.ยล.2[21/09/2562]
 4.กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านสะเอะใน [21/09/2562]
 5.ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563[21/09/2562]
 6.สพป.ยะลา 1 จัดสอบอัพ พนง.ราชการ เข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2)[21/09/2562]
 7.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [20/09/2562]
 8.พิธีปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ระยะที่ 3 [17/09/2562]
 9.อบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์“การผลิตหนังสั้น” [16/09/2562]
 10.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2563 [16/09/2562]
 11.ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี 2563[14/09/2562]
 12.นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รองผอ.สพป.ยล.1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1[14/09/2562]
 13.โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [11/09/2562]
 14.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสนับสนุนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ครั้งที่ 1/2563 [10/09/2562]
 15.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33/2563 [09/09/2562]
 16.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) [03/09/2562]
 17.ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[03/09/2562]
 18.ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดร้อยละของการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563[03/09/2562]
 19.กิจกรรม “เชิดชูเกียรติ เกษียณอายุราชการ” ศูนย์เครือข่ายดงตาล [03/09/2562]
 20.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2564 [03/09/2562]
 21.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนในสังกัด[02/09/2562]
 22.สพป.ยะลา 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ เตรียมพร้อมรับการฝึกประสบการณ์ของ รอง ผอ.ร.ร.[02/09/2562]
 23.โครงการ ASEAN NEW NORMAL อาเซียนชีวิตวิถีใหม่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ [02/09/2562]
 24.อบรมทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและกฎระเบียบ[02/09/2562]
 25.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 [01/09/2562]
 26.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) [31/08/2562]
 27.สพป.ยะลา เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ถูกไฟไหม้[31/08/2562]
 28.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรม “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพัสดุและการบริหารงานบุคคล”[31/08/2562]
 29.ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 [31/08/2562]
 30.สพป.ยล.1 เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านโกตาบารู[28/08/2562]
 31.ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2[28/08/2562]
 32.ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 [27/08/2562]
 33.รองผอ.สพป.ยล.1 ร่วมต้อนรับกลุ่มลูกเหรียงในการสร้างเครือข่ายเพื่อดำเนินโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน [26/08/2562]
 34.สพป.ยล.1 รับการตรวจราชการจาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563[26/08/2562]
 35.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจ นายวิทยาศิลป์ สะอา ผอ.สช.จ.ยะลา ในการรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ[25/08/2562]
 36.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2563) [24/08/2562]
 37.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [21/08/2562]
 38.ประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐานสำนักงาน[21/08/2562]
 39.ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2[19/08/2562]
 40.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2563[19/08/2562]
 41.สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนไทยที่ตกค้างในมาเลเซีย[19/08/2562]
 42.ร่วมแสดงความยินดี นายอาบัส สาเหล็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามัน [17/08/2562]
 43.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำรูปแบบการสอนประกอบสื่อ Phonics Focus ไปสู่ห้องเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษา”[17/08/2562]
 44.ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี 2563 [14/08/2562]
 45.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[14/08/2562]
 46.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านไม้แก่น [14/08/2562]
 47.ผอ.สพป.ยะลา 1 พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563[13/08/2562]
 48.ประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐานสำนักงาน[13/08/2562]
 49.ผอ.สพป.ยล.1 ติดตามการทดลองเปิดเรียนวันแรกแบบ On-site[13/08/2562]
 50.สพป.ยล.1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “สะพานเชื่อโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กับ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1[11/08/2562]


หน้าแรก