รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2562
    ตามเอกสารแนบท้าย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-05-2562
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 หน้า 1 / 21
 1.โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2562[10/10/2562]
 2.โอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กันยายน 2562[07/10/2562]
 3.โอนเงินค่าจ้างบุคลากรโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2562[04/10/2562]
 4.โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนกันยายน 2562[04/10/2562]
 5.แจ้งโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อทดแทนให้กับสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561[03/10/2562]
 6.แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอม 1 /2562[03/10/2562]
 7.แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร[01/10/2562]
 8.โอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2562 (รายใหม่)[30/09/2562]
 9.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง[25/09/2562]
 10.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง[25/09/2562]
 11.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าครุภัณฑ์สำนักงาน[24/09/2562]
 12.ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน (สพป.ยล1)[23/09/2562]
 13.แจ้งโอนเงินค่าจ้างพนักงานธุรการโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2562[12/09/2562]
 14.แจ้งโอนเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2562[11/09/2562]
 15.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง[09/09/2562]
 16.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อรถเข็น[09/09/2562]
 17.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ[04/09/2562]
 18.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการสร้างความเข้มแข็ง[04/09/2562]
 19.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุจ้างตรวจสภาพรถ[04/09/2562]
 20.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ[04/09/2562]
 21.รายงานขอซื้อ ซื้อค่าวัสดุโครงการนักวิทย์ฯ[04/09/2562]
 22.รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างขนขยะและกำจัดขยะ[04/09/2562]
 23.รายงานขอซื้อขอจ้าง ถ่ายเอกสาร[04/09/2562]
 24.ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ กง[03/09/2562]
 25.จ้างถ่ายเอกสาร ITE[03/09/2562]
 26.จ้างถ่ายเอกสาร นิเทศ[03/09/2562]
 27.จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ นิเทศ[03/09/2562]
 28.จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง[03/09/2562]
 29.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา[26/08/2562]
 30.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ ITE[26/08/2562]
 31.แจ้งการโอนเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562[23/08/2562]
 32.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำป้ายไวนิลปลูกป่า[16/08/2562]
 33.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซ่อมเครื่องแฟกซ์[16/08/2562]
 34.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค[16/08/2562]
 35.รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10[16/08/2562]
 36.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2562[16/08/2562]
 37.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องซื้อหมึก กลุ่มITE[13/08/2562]
 38.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[07/08/2562]
 39.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[05/08/2562]
 40.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการสร้างความเข้มแข็ง[05/08/2562]
 41.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุเกษตร[05/08/2562]
 42.รายงานขอซื้อหมึกกลุ่มการเงิน[04/08/2562]
 43.รายงานขอซื้อวัสดุกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา[04/08/2562]
 44.รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มนโยบายและแผน[04/08/2562]
 45.รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มการเงิน[04/08/2562]
 46.รายงานขอจ้างซ่อมแซมฐานไม้สำหรับวางพานพุ่มและป้ายประชาสัมพันธ์[04/08/2562]
 47.รายงานขอจ้างจัดทำป้ายยินดีต้อนรับ[04/08/2562]
 48.รายงานขอจ้างจัดทำโครงเหล็กยึดภาพพร้อมพระบรมฉายลักษณ์พระราชินี[04/08/2562]
 49.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ[25/07/2562]
 50.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน[25/07/2562]


หน้าแรก