รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2562
    ตามเอกสารแนบท้าย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-05-2562
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 หน้า 1 / 22
 1.รายงานจัดจ้างค่าจ้างซ่อมรางผ้าม่าน[07/02/2562]
 2.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2[06/02/2562]
 3.รายงานจัดจ้างค่าตรวจเช็คสภาพรถ กค 4086[04/02/2562]
 4.รายงานจัดซื้อวัสดุ[04/02/2562]
 5.รายงานจัดจ้าง[04/02/2562]
 6.รายงานซื้อวัสดุ[04/02/2562]
 7.รายงานจ้างซ่อมเปลี่ยนตลับหมึก[04/02/2562]
 8.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำป้ายสวัสดีปีใหม่[23/01/2562]
 9.ตัวอย่างแบบฟอร์มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง[22/01/2562]
 10.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว[21/01/2562]
 11.่เอกสารดาวโหลดสิ่งก่อสร้าง[17/01/2562]
 12.คู่มือการจัดทำแผนประจำปี[17/01/2562]
 13.แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (30%) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562[16/01/2562]
 14.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างสูบส้วม[09/01/2562]
 15.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มอำนวยการ[09/01/2562]
 16.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มพัฒนาครู[09/01/2562]
 17.ซื้อวัสดุ[20/12/2562]
 18.ซื้อวัสดุสำนักงาน[20/12/2562]
 19.ซื้อยางมะตอย[20/12/2562]
 20.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องซื้อ กพ7[18/12/2562]
 21.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าถ่ายเอกสารเดือน พย.62[18/12/2562]
 22.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบุคคล[18/12/2562]
 23.แจ้งการโอนเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (เขต) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[06/12/2562]
 24.แจ้งการโอนเงินค่าจ้างบุคลากรโครงการโรงเรียนประชารัฐประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562[06/12/2562]
 25.แจ้งการโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[06/12/2562]
 26.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างปรับปรุงห้อง cctv[02/12/2562]
 27.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุจ้างตรวจสภาพรถ[02/12/2562]
 28.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนปริ้นเตอร์[02/12/2562]
 29.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ[02/12/2562]
 30.แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562[28/11/2562]
 31.แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562[27/11/2562]
 32.แจ้งการโอนเงินค่าจ้างนักการภารโรง(คืนครู) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[27/11/2562]
 33.แจ้งการโอนเงินค่าจ้างนักการภารโรง(ปกติ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[27/11/2562]
 34.แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูวิกฤติ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[27/11/2562]
 35.แจ้งการโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2562[27/11/2562]
 36.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตค 62[26/11/2562]
 37.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 62[26/11/2562]
 38.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง[22/11/2562]
 39.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุสำนักงาน[22/11/2562]
 40.รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำพานพุ่ม[22/11/2562]
 41.โอนเงินค่าจ้างนักการภารโรง (คืนครู) ประจำเดือนตุลาคม 2562[18/11/2562]
 42.โอนเงินค่าจ้างนักการภารโรง (ปกติ) ประจำเดือนตุลาคม 2562[18/11/2562]
 43.โอนเงินค่าจ้างครูวิกฤติ ประจำเดือนตุลาคม 2562[18/11/2562]
 44.โอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2562[18/11/2562]
 45.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (70%)[12/11/2562]
 46.แก้ไข แจ้งจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เรื่องการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าจ้างธุรการประจำเดือน ตุลาคม 2562 [28/10/2562]
 47.แจ้ง จากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เรื่องการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าจ้างธุรการประจำเดือน ตุลาคม 2562[28/10/2562]
 48.ซื้อสื่อโครงการบ้านนักวิทย์[18/10/2562]
 49.จ้างซ่อมไฟฟ้าห้องรายา[18/10/2562]
 50.โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2562[10/10/2562]


หน้าแรก