รายละเอียดข่าวสาร : โรงเรียนบ้านกือเม็ง

ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประกาศ (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 186.96 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านกือเม็ง
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[28/06/2562]
 2.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[28/06/2562]
 3.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[28/06/2562]
 4.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารข้อสอบภาษาไทยของนักเรียนชั้นป.1-ป.6[25/06/2562]
 5.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[19/06/2562]
 6.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[19/06/2562]
 7.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสารสนเทศ[21/03/2562]
 8.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน[21/03/2562]
 9.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย[21/03/2562]
 10.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกันคุณภาพภายใน[21/03/2562]
 11.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[21/03/2562]
 12.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[03/01/2562]
 13.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาโรงเรียน[03/01/2562]
 14.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาห้องเรียน[12/11/2562]
 15.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[07/11/2562]
 16.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน[02/11/2562]
 17.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[17/09/2562]
 18.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[31/08/2562]
 19.ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงาน[18/07/2562]
 20.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระคณิตศาสตร์)[02/06/2562]
 21.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระสังคมศึกษาฯ)[31/05/2562]
 22.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[16/05/2562]
 23.เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง[17/06/2562]
 24.เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[17/02/2562]
 25.เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[17/02/2562]
 26.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ[13/02/2562]
 27.เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า[26/01/2562]
 28.ขอเชิญร่วมเป็นเกียติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือเม็ง[11/12/2562]
 29.ทำความสะอาดโรงเรียน[16/05/2562]


หน้าแรก