รายละเอียดข่าวสาร : โรงเรียนบ้านกือเม็ง

ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประกาศ (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 186.53 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านกือเม็ง
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จค่าถ่ายเอกสารแบบพัฒนาการผู้เรียน[01/10/2562]
 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการระบบช่วยเหลือนัเรียน[30/09/2562]
 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการประชาธิปไตย[30/09/2562]
 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการสื่อสารภาษาต่างประเทศ[30/09/2562]
 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการอ่านสารสู่ฝัน[30/09/2562]
 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศภายใน[30/09/2562]
 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายใน[30/09/2562]
 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา[30/09/2562]
 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อไวนิลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน[20/09/2562]
 10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน[28/08/2562]
 11.ประกาศขอซื้อวัสดุโครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน[19/08/2562]
 12.ประกาศจ้างทำไวนิลโครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน[30/07/2562]
 13.ประกาศขอซื้อบัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย[24/07/2562]
 14.ประกาศจ้างทำไวนิลโครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน[24/07/2562]
 15.ประกาศขอซื้อวัสดุโครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน[24/07/2562]
 16.ประกาศขอซื้อวัสดุโครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน[24/07/2562]
 17.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[28/06/2562]
 18.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[28/06/2562]
 19.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[28/06/2562]
 20.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารข้อสอบภาษาไทยของนักเรียนชั้นป.1-ป.6[25/06/2562]
 21.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[19/06/2562]
 22.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[19/06/2562]
 23.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสารสนเทศ[21/03/2562]
 24.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน[21/03/2562]
 25.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย[21/03/2562]
 26.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกันคุณภาพภายใน[21/03/2562]
 27.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[21/03/2562]
 28.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[03/01/2562]
 29.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาโรงเรียน[03/01/2562]
 30.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาห้องเรียน[12/11/2562]
 31.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[07/11/2562]
 32.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน[02/11/2562]
 33.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[17/09/2562]
 34.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[31/08/2562]
 35.ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงาน[18/07/2562]
 36.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระคณิตศาสตร์)[02/06/2562]
 37.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระสังคมศึกษาฯ)[31/05/2562]
 38.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[16/05/2562]
 39.เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง[17/06/2562]
 40.เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[17/02/2562]
 41.เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[17/02/2562]
 42.ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ[13/02/2562]
 43.เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า[26/01/2562]
 44.ขอเชิญร่วมเป็นเกียติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือเม็ง[11/12/2562]
 45.ทำความสะอาดโรงเรียน[16/05/2562]


หน้าแรก