การพัฒนา ขรก.ครูฯก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะ ชพ., ชช. 
 แบบฟอร์มการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (เอกสารหมายเลข 4) 
 12/02/2562 ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแล.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 11/02/2562 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม 2561[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 11/02/2562 รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน MOE CUP ครั.[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 11/02/2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนกังานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานองสถานศึกษา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 11/02/2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวห้องส่งเสริมการจัดการศึกษา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
More all