การพัฒนา ขรก.ครูฯก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะ ชพ., ชช. 
 แบบฟอร์มการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (เอกสารหมายเลข 4) 
 13/12/2561 ระเบียบ ใบสมัคร การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา"MOE CUP"[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]  
 12/12/2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมผู้บริหาร[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 12/12/2561 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1296 ยะลา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 12/12/2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจั.[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 07/12/2561 รายงานขอซื้อวัสดุทำความสะอาดห้องน้ำสพป.ยล.1[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
More all