การพัฒนา ขรก.ครูฯก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะ ชพ., ชช. 
 แบบฟอร์มการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (เอกสารหมายเลข 4) 
 16/10/2561 รายงานซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในสพป.ยล.1[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 16/10/2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ำ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 16/10/2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 16/10/2561 รายงานค่าจ้างทำระบบไฟฟ้าห้องลูกจ้างสพป.ยล.1[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 16/10/2561 รายงานซื้อหมึกปริ้นเตอร์สพป.ยล.1[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
More all