การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูฯ(แบบใหม่) 
 การพัฒนา ขรก.ครูฯก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะ ชพ., ชช. 
 แบบฟอร์มการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (เอกสารหมายเลข 4) 
 02/06/2563 หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน ตามแบบ สปศ.จชต.3 และ เอกสารประกอบกา.[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 02/06/2563 แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างป.[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 02/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนเยียวยารายปีต่อเนื่องฯ ปีการศึกษา2562[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 29/05/2563 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 29/05/2563 ประกาศกำหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทย.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
More all