09/04/2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [โรงเรียนบ้านรามัน]  
 30/03/2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [โรงเรียนบ้านปุโรง]  
 30/03/2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ [โรงเรียนบ้านปุโรง]  
 28/03/2560 งานวันบัณฑิตน้อย [โรงเรียนบ้านสาคอ]
 22/03/2560 มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ [โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์]
 22/03/2560 จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ [โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์]
More all