19/08/2562 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเด็กยากจนพิเศษ 62 [โรงเรียนบ้านตะโละซูแม]  
 11/08/2562 ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง [โรงเรียนบ้านตะโละซูแม]  
 06/08/2562 การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา. [โรงเรียนบ้านจาหนัน]  
 05/08/2562 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24]
 05/08/2562 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง [โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง]
 24/07/2562 “ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ จ ร ว ด ข ว ด น้ำ “ กับกิจกรรมจรวดขวดน้ำระดับปร. [โรงเรียนบ้านปาแตรายอ]
More all