0004 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายครูผู้สอน ปี 60 - นางหุสนา เลาะมิ (26 ต.ค. 2560)
More all
อ่านก่อนค่ะ!
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ถาม-ตอบ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 1
ขอสงวนสิทธิ์
1. ตรวจสอบ ประเด็นคำถาม ก่อนนำเสนอสู่สาธารณะ
2. ลบ ประเด็นคำถาม ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์

เขียนคำถาม                login