ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์
เนื้อหา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

  ที่                                          รายการ                                                โหลดเอกสาร          หมายเหตุ    
1 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 
      โหลดเอกสาร  
2 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
โหลดเอกสาร  
3 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โหลดเอกสาร  
4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
โหลดเอกสาร  
5 คู่มือ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เรื่อง การปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โหลดเอกสาร  
6 ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561
โหลดเอกสาร  
7 แผนดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โหลดเอกสาร