ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์
 

เนื้อหา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

 

ลำดับที่ ชื่อผลงาน  ผู้จัดทำ  ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1  นางฐิติยา ดิษฐประยูร  บทคัดย่อ 
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ นางประไพ   ภูมิวณิชกิจ  บทคัดย่อ
3 ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์แนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) สำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสนทิศา  ทองธรรมชาติ  บทคัดย่อ
4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการขับร้องเพลงไทยสากลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) สำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา นางวรมน   สาธาระกุล  บทคัดย่อ
5 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล๒ (บ้านมลายูบางกอก) นางปาริชาติ  โยธี  บทคัดย่อ
6 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและนิทานประกอบการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) สำนักการศึกษาเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางธมลวรรณ    ไวยากรณ์ บทคัด
ย่อ
7 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางณัฐณิชา  
บุญปก
 บทคัดย่อ
8 การพัฒนาหลักสูตรเสริมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายประภัสร  
สุภาสอน
บทคัดย่อ 
9 การพัฒนาความสามารถทางด้านภ่าษาของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน นางวิสาสินี  โชติกมาศ บทคัด ย่อ  
10 นวัฒตกรรมทางการศึกษา (ชุดการเรียนรู้เรื่ีอง "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง") นางซัมซีย๊ะ  กะดะแซ บทคัด ย่อ 
11 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ฉีก ตัด ปะ จากวัสดุธรรมชาติฯ นางแอเสาะ บูงอสายู บทคัด ย่อ 
12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางซัมซีย๊ะ  กะดะแซ บทคัด ย่อ
13 รายงานผลของกิจกรรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลื่อใช้ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเอะ นางอาซีย๊ะห์  แวอุเซ็ง บทคัด ย่อ
14 รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านสะเอะ โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบสื่อการเคลื่อนไหว นางดานิลา  บือราเฮง  บทคัด ย่อ 
15

ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุดี จังหวัดยะลา

นางพรรณีฐานานุกรม บทคัด ย่อ
16

ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยวิธีการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) สำนักการศึกษาเทศบาลยะลา

นางวาสนา พันธ์เจริญ บทคัด ย่อ
17

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการบริหารจัดการศึกษา

นายจำนงศ์ แก้วเนื้ออ่อน ผลงาน
18

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปาโจ

นายแสนสุข สะนี ผลงาน

19

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะความรู้ ๕ ขั้น เรื่องวงจรไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านปาโจ  นางสาวสรีน่า ฤทธิ์โต ผลงาน

20

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านบือยอง

นางสาวกีฟละห์ มาโซ บทคัดย่อ

21

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 นางสาวสมญา  อับดุลบุตร บทคัดย่อ

22

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2

นายอับดุลรอซะ  สะตี บทคัดย่อ

23

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนคีรีบูรณ์วัฒนา (ตีบุ)

ผอ.สุนันท์
โกตัน
บทคัดย่อ

24

การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

ธีระศักดิ์

ภัททิยากุล

บทคัดยอ

25

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เรื่อง สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านสะเอะ

นางแคทลียา  โกตัน

บทคัดยอ

26

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกสนุกคิดคณิตหรรษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางรอซียะ อาแว

บทคัดยอ

 

27

กระบวนการนิเทศแบบ APPLE เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ความสามารถด้านภาษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของครูชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

 
นางอุษณีย์
   ยาโกะ

บทคัดยอ 

28

แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๒ แม่กบ

นางแวซาลีมะห์ กอและ

บทคัดยอ

29 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสังเคราะห์ และทักษะการหาแบบแผนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) (PRICHAT Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางปาริชาติ  โยธี บทคัดย่อ
30 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ควบคู่กับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของทอร์แรนซ์ (Torrance) นางปาริชาติ  โยธี บทคัดย่อ
31 การพัฒนาชุดฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สรรค์สร้างสิ่งรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor) นางสาว
นวัตมน  สุทธิศักดา
บทคัดย่อ
32 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดตัดสินใจและการนำความรู้ไปใช้ รายวิชา ง 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (NWATMON Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาว
นวัตมน  สุทธิศักดา
บทคัดย่อ
33 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ KWANJAI Model นางขวัญใจ จันทร์นวล บทคัดย่อ
34 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เพื่อส่งเสริมทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางขวัญใจ จันทร์นวล บทคัดย่อ
35 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านมลายูบางกอก) โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของแฮร์โรว์ นางกมลทิพย์   จันทร์วีระยุทธ บทคัดย่อ
36 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดเชิงมโนทัศน์และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (LEKZ Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางกมลทิพย์   จันทร์วีระยุทธ บทคัดย่อ