ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

เนื้อหา

 

ลำดับที่ ชื่อผลงาน  ผู้จัดทำ  ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 
นางฐิติยา ดิษฐประยูร   บทคัดย่อ 
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
นางประไพ 
         ภูมิวณิชกิจ
 บทคัดย่อ
3 ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์แนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(บ้านสะเตง) สำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
นางสนทิศา ทองธรรมชาติ  บทคัดย่อ
4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการขับร้องเพลงไทยสากลเบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) สำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา
จังหวัดยะลา
นางวรมน   สาธาระกุล  บทคัดย่อ
5 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เว็บบราวเซอร์และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล๒ (บ้านมลายูบางกอก)
นางปาริชาติ  โยธี  บทคัดย่อ
6 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและ
นิทานประกอบการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) สำนักการศึกษาเทศบาล อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
นางธมลวรรณ  ไวยากรณ์ บทคัดย่อ
7 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความปลอดภัย
ในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางณัฐณิชา  บุญปก  บทคัดย่อ
8 การพัฒนาหลักสูตรเสริมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายประภัสร  สุภาสอน บทคัดย่อ 
9 การพัฒนาความสามารถทางด้านภ่าษาของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2
โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน
นางวิสาสินี  โชติกมาศ บทคัดย่อ  
10 นวัฒตกรรมทางการศึกษา
(ชุดการเรียนรู้เรื่ีอง "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง")
นางซัมซีย๊ะ  กะดะแซ บทคัดย่อ 
11 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ฉีก ตัด ปะ จากวัสดุธรรมชาติฯ
นางแอเสาะ บูงอสายู บทคัดย่อ 
12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
นางซัมซีย๊ะ  กะดะแซ บทคัดย่อ
13 รายงานผลของกิจกรรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลื่อใช้ที่มีต่อ
การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑
โรงเรียนบ้านสะเอะ
นางอาซีย๊ะห์  แวอุเซ็ง บทคัดย่อ
14 รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด
ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านสะเอะ โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะประกอบสื่อการเคลื่อนไหว
นางดานิลา  บือราเฮง  บทคัดย่อ 
15

ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุดี จังหวัดยะลา

นางพรรณี
ฐานานุกรม
บทคัดย่อ
16

ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยวิธีการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อ
พัฒนาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษา ปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) สำนักการศึกษาเทศบาลยะลา

นางวาสนา พันธ์เจริญ บทคัดย่อ
17

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการบริหารจัดการศึกษา

นายจำนงศ์ แก้วเนื้ออ่อน ผลงาน
18

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปาโจ

นายแสนสุข สะนี ผลงาน

19

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะความรู้ ๕ ขั้น เรื่องวงจรไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กลุุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านปาโจ
 นางสาวสรีน่า ฤทธิ์โต ผลงาน

20

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านบือยอง

นางสาวกีฟละห์ มาโซ บทคัดย่อ

21

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  
เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสมญา 
อับดุลบุตร
บทคัดย่อ

22

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2

นายอับดุลรอซะ  สะตี บทคัดย่อ

23

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนคีรีบูรณ์วัฒนา (ตีบุ)

ผอ.สุนันท์  โกตัน บทคัดย่อ

24

การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

นายธีระศักดิ์  ภัททิยากุล

บทคัดยอ

25

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
เรื่อง สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านสะเอะ

นางแคทลียา  โกตัน

บทคัดยอ

26

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกสนุกคิดคณิตหรรษาเพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางรอซียะ อาแว

บทคัดยอ

 

27

กระบวนการนิเทศแบบ APPLE เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
ระหว่างตัวชี้วัดการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)
ความสามารถด้านภาษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของครูชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

 
นางอุษณีย์  ยาโกะ

บทคัดยอ 

28

แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เล่ม ๒ แม่กบ

นางแวซาลีมะห์ 
กอและ

บทคัดยอ

29 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสังเคราะห์
และทักษะการหาแบบแผนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
(PRICHAT Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางปาริชาติ  โยธี บทคัดย่อ
30 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ควบคู่กับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีของทอร์แรนซ์ (Torrance)
นางปาริชาติ  โยธี บทคัดย่อ
31 การพัฒนาชุดฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สรรค์สร้างสิ่งรอบตัว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor)
นางสาวนวัตมน 
สุทธิศักดา
บทคัดย่อ
32 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดตัดสินใจ
และการนำความรู้ไปใช้ รายวิชา ง 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (NWATMON Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวนวัตมน 
สุทธิศักดา
บทคัดย่อ
33 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ KWANJAI Model
นางขวัญใจ จันทร์นวล บทคัดย่อ
34 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory)
เพื่อส่งเสริมทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางขวัญใจ จันทร์นวล บทคัดย่อ
35 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๒
(บ้านมลายูบางกอก) โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของแฮร์โรว์
นางกมลทิพย์ 
     จันทร์วีระยุทธ
บทคัดย่อ
36 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดเชิงมโนทัศน์และ
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(LEKZ Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางกมลทิพย์  
     จันทร์วีระยุทธ
บทคัดย่อ 
37 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Model
เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔
(ธนวิถี) อ. เมือง จ.ยะลา
นางโสรายา ชุมประเวศ  บทคัดย่อ
38 รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะด้านจิต
วิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 โดยการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิด
ไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
นางโสรายา 
ชุมประเวศ
บทคัดย่อ
39 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔
(ธนวิถี)
นายยุทธชัย 
เรณูนวล 
 บทคัดย่อ 
40 รายงานผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นและวาดภาพตามจินตนาการเพื่อ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านกูวิง
นางรุสนี 
     เจะเตะ
บทคัดย่อ
41 รายงานผลการพัฒนาความสามารถครูวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสในการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ IPDEP สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายยะมะลูดิน นิยาแม บทคัดย่อ
42 รายงานพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก
ศูนย์เครือข่ายสามพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดย
กระบวนการนิเทศแบบความร่วมมือ
น.ส.นวภรณ์
ปัญญา
บทคัดย่อ
43 ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๓ นางวาสนา
พันธ์เจริญ
บทคัดย่อ
44 ผลการพัฒนาค่านิยมในเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  นางวาสนา
พันธ์เจริญ
บทคัดย่อ 
45

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตองโดยใช้ทักษะปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของ

ธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

น.ส.กฤติกา ทองงาม

บทคัดย่อ

46 รายงานการใช้แบบฝึกกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่อง อสมการ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 น.ส.ไลลา  สะมะแอ 

บทคัดย่อ