ผู้บริหาร

 

นายนพพร มากคงแก้ว

ผู้อำนวยการ สพป.ยล.๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

เนื้อหา

ผลการสอบ O-net

ผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557-2558

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 ปีการศึกษา 2558                  ปีการศึกษา 2559             
ชั้น ป.6 ชั้น ม. 3  ชั้น ป.6   ชั้น ม. 3     
เปรียบเทียบคะแนน  เปรียบเทียบคะแนน     
รียงลำดับคะแนน เรียงลำดับคะแนน    
เรียงลำดับคะแนนรายกลุ่มสาระ
 เรียงลำดับคะแนนรายกลุ่มสาร    
ัฒนาการ ๓ ปี ัฒนาการ ๓ ปี    
ผลสอบ O-NETรายโรงเรียน ป.6    
ผล O-NET ระดับเขตพื้นที่    
คะแนนเฉลี่ยรายมาตรฐานการเรียนรู้