สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1

ผู้บริหาร

 

ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง

ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์

เนื้อหา

บุคลากร สพป.ยล.1


นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


กลุ่มอำนวยการ
 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
กลุ่มนโยบายและแผน
 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา