ผู้บริหาร

 

ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง

ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก







ลิงค์เว็บไซต์










เนื้อหา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลาการทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษ

เป้าประสงค์
1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
3.ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม
และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4.สถานศึกษาได้รับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนรู้
5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
6.การจัดการศึกษาในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามอัตลักษณ์ วิถีชีวิต
และความต้องการเป็นพิเศษ

กลยุทธ์
1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
4.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยะลา เขต 1
1.สถานศึกษาทุกโรงจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.สถานศึกษาทุกโรงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น สำหรับผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถ 3 ด้าน (ด้านภาษา ด้านการคิด ด้านเหตุผล)  เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ ๕
3.สถานศึกษาทุกโรงมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก
4.สถานศึกษาทุกโรงพลิกโฉมโรงเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ตามแนวคิด BBL (Brain – Based Learning)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านเป็นเขียนเป็น
5.สถานศึกษาทุกโรงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
6.สถานศึกษาทุกโรง พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้
7.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
8.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง จัดระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล
9.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการในระบบเครือข่าย  การบริหารแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ
10.เสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน และสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ
11.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
12.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

 

 

   หลักการทำงาน  :   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ