สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1

ผู้บริหาร

 

ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง

ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์

เนื้อหา

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

            รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอาดุลย์  พรมแสง ประธานกรรมการ
2 นางวันเพ็ญ  แซ่แต้ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3 นายรอสดี  แมงกาจิ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4 นางจิราภรณ์  ก่อเกียรติยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
5 นายอนันต์  วรากุลสลาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 นายสมศักดิ์  ด่านเดชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา
7 นายจารุวัจน์  สองเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
8 นายบุญส่ง  ลอยสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
9 นางพรรณี  ปานทอง กรรมการและเลขานุการ