ผู้บริหาร

 

ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง

ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์

เนื้อหา

คณะกรรมการเขตพื้นที่ (กพป.)

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
                 (กพป.ยล.1) 2556-2558

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสามารถ  วราดิศัย  ประธานกรรมการ
2 นายมาโนชญ์  บุญญานุวัตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายแพทย์อนันต์ชัย  ไทยประทาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายอับดุลการิม  รามันห์สิริวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายกูมัจดี  ยามิรูเด็ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายอดุลย์  วาหะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นางเกสร  ปทุมวัน  ผู้แทนองค์กรชุมชน
9 นายสมนึก  เสาสีอ่อน  ผู้แทนองค์กรเอกชน
10  นายมะสดี  หะยีปิ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11  นายมูฮัมเหม็ด  หะมะ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12  นายหาษบูเลาะ  สาแม  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
13  นายอัมรัน  เจ๊ะแต  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
14 นายสุธรรม  กิ้มสวัสดิ์  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
15  นายคอลีลือเราะมัน  ดือราแม  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
16  นางสมพร  ซุ่มศิริ  ผู้แทนครู
17  นายอดุลย์  พรมแสง  กรรมการและเลขานุการ