ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Downloadประชาสัมพันธ์โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ดาวน์โหลดเอกสาร E-Office

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง จากกลุ่ม(เจ้าของเรื่อง) ดาวน์โหลด
1  - ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (๑)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ชนิดไฟล์ Excel 2003 File
2  04119/3458  สำรวจความต้องการในการทัศนศึกษาดูงานในร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) แบบประยุกต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อนุรักษ์ภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ชนิดไฟล์ PDF File1 และ File2
3    เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  นโยบายแผน  ชนิดไฟล์ PDF File1  File2 และ File3
4   แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชนิดไฟล์ PDF File
 ที่ ศธ 04119/4111  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  นโยบายและแผน

 ชนิดไฟล์ Zip,PDF File1 และ File2

6   เอกสารคูู่มือตัวอย่างการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ตรวจสอบภายใน

ชนิดไฟล์ DOC File

7 ที่ ศธ
๐๔๑๑๙/ ๔๕๖๕  
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๖
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ชนิดไฟล์ DOC File1 และ File2

8   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชนิดไฟล์ PDF File

9 ที่ ศธ
๐๔๑๑๙/ ว ๖๐๕
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ภาคเรียนที่ ๑ (๗๐ %)  กลุ่มนโยบายและแผน

ชนิดไฟล์ PDF File1  File2 และ File3

10 ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว๒๓๕๖ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ภาคเรียนที่ ๑ (๓๐ %)  กลุ่มนโยบายและแผน

 ชนิดไฟล์ PDF File1 

11 ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว๒๓๘๒ การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนโยบายและแผน

 ชนิดไฟล์ PDF File1 

12  

แบบติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชนิดไฟล์ DOC File

13  

คู่มือการนิเทศในสถานศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชนิดไฟล์ ZIP File

14  

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และโครงการตามกลยุทธ์ที่1-6 ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตป.๑)

กลุ่มนโยบายและแผน

ชนิดไฟล์ DOC File

15  

 

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการกำกับและติดตาม ปีงบประมาณ 2558 (ตป.๒)

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ชนิดไฟล์ XLS
File 

16  

 เอกสารควบคุมภายในปี พ.ศ.2558

 กลุ่มอำนวยการ

ชนิดไฟล์ DOC File 

17  

รายงานสรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ชนิดไฟล์ PDF File1   

18  

 

คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "โรงเรียน" (ปรับปรุง)

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ชนิดไฟล์ PDF File1

19  

แนวทางการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์นอย ประเทศไทย"

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ชนิดไฟล์ PDF File1
20 ที่ ศธ ๐๒๑๐๑/ว๙๗

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มอำนวยการ ชนิดไฟล์ PDF File
21  

เอกสารประกอบการรายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักต่อภาวะโลกร้อนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ชนิดไฟล์

winrar File

22  

เอกสารประกอบการเขียนราบงานการจัดกิจกรรมแนะแนวงานอาชีพ ปี 2560

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชนิดไฟล์

winrar File