ผู้บริหาร

 

นายนพพร มากคงแก้ว

ผู้อำนวยการ สพป.ยล.๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์


Download


ดาวน์โหลดเอกสารE-Office

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ดาวน์โหลดเอกสาร E-Office

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง จากกลุ่ม(เจ้าของเรื่อง) ดาวน์โหลด
1 ที่ ศธ 04119/1795 การนำเสนอแบบบันทึกผลการเรียนรู้ประจำรายวิชาและแบบบันทึกการตัดสินผลการเรียน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ชนิดไฟล์ Zip File1 และ File 2
2  - ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (๑)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ชนิดไฟล์ Excel 2003 File
3  04119/3458  สำรวจความต้องการในการทัศนศึกษาดูงานในร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) แบบประยุกต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อนุรักษ์ภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ชนิดไฟล์ PDF File1 และ File2
4    เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  นโยบายแผน  ชนิดไฟล์ PDF File1  File2 และ File3
5   แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชนิดไฟล์ PDF File
 ที่ ศธ 04119/4111  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  นโยบายและแผน

 ชนิดไฟล์ Zip,PDF File1 และ File2

7   เอกสารคูู่มือตัวอย่างการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ตรวจสอบภายใน

ชนิดไฟล์ DOC File

8 ที่ ศธ
๐๔๑๑๙/ ๔๕๖๕  
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๖
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ชนิดไฟล์ DOC File1 และ File2

9   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชนิดไฟล์ PDF File

10 ที่ ศธ
๐๔๑๑๙/ ว ๖๐๕
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ภาคเรียนที่ ๑ (๗๐ %)  กลุ่มนโยบายและแผน

ชนิดไฟล์ PDF File1  File2 และ File3

11 ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว๒๓๕๖ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ภาคเรียนที่ ๑ (๓๐ %)  กลุ่มนโยบายและแผน

 ชนิดไฟล์ PDF File1 

12 ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว๒๓๘๒ การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนโยบายและแผน

 ชนิดไฟล์ PDF File1 

13  

แบบติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชนิดไฟล์ DOC File

14  

คู่มือการนิเทศในสถานศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชนิดไฟล์ ZIP File

15  

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และโครงการตามกลยุทธ์ที่1-6 ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตป.๑)

กลุ่มนโยบายและแผน

ชนิดไฟล์ DOC File

16  

 

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการกำกับและติดตาม ปีงบประมาณ 2558 (ตป.๒)

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ชนิดไฟล์ XLS
File 

17  

 เอกสารควบคุมภายในปี พ.ศ.2558

 กลุ่มอำนวยการ

ชนิดไฟล์ DOC File 

18  

รายงานสรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ชนิดไฟล์ PDF File1   

19  

 

คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "โรงเรียน" (ปรับปรุง)

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ชนิดไฟล์ PDF File1

20  

แนวทางการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์นอย ประเทศไทย"

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ชนิดไฟล์ PDF File1
21 ที่ ศธ ๐๒๑๐๑/ว๙๗

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มอำนวยการ ชนิดไฟล์ PDF File