ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Download 

      คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษายะลา เขต ๑
 ที่ ๘๕/๒๕๖๒
          เรื่อง   การมอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
     และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติและรับผิดชอบ