ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Download       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

  ที่                                          
                                                       รายการ                                          

 โหล
เอกสาร      
    หมายเหตุ    
1 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 
 โหลดเอกสาร  
2 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
โหลดเอกสาร  
3 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โหลดเอกสาร  
4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
โหลดเอกสาร  
5 คู่มือ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เรื่อง การปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โหลดเอกสาร  
6 ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561
โหลดเอกสาร  
7 แผนดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โหลดเอกสาร  
8 โครงร่างมาตรฐานการศึกษา โหลดเอกสาร  
9 ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  โหลดเอกสาร   
10 โครงร่างเอกสารคู่มือการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2561  โหลดเอกสาร