ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Downloadนโยบายการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๑

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บูรณาการการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา  เป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันตั้งปณิธาน ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ โดยร่วมกันตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง  สร้างสรรค์สภาพที่พึงประสงค์  เพื่อการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ จุดเน้น ให้สอดคล้องกับบทบาทอำนาจหน้าที่ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้

วิสัยทัศน์      

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

       
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
           มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร

        2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลาการทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ
           งานตามมาตรฐานวิชาชีพ

        3.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

        1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษา
           ขั้นพื้นฐาน
 ทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ

        2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

        3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผล
            สัมฤทธิ์

        4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเอื้อ ต่อการเรียนรู้

        5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพมีความเข้มแข็งตามหลัก 
            ธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
 
        6. การจัดการศึกษาในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความต้องการเป็นพิเศษ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

                       เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

          กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความภาคภูมิใจ  ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์              

                          และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

                          ของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร

                          และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลือมล้ำทางการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

          กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ ทางการศึกษา
                         ตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ

          กลยุทธ์ที่ 6  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


1  มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง 

   มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ คุณภาพ

2  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะ

   ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ

   พลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย

   ๔) ใฝเรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำงาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ

 

                               จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยะลา เขต 1

1. สถานศึกษาทุกโรงจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. สถานศึกษาทุกโรงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
    ทุกชั้น สำหรับผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 5 กลุ่ม
    สาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
    ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถ
    ทั้ง 3 ด้าน (ด้านภาษา ด้านการคิด ด้านเหตุผล)  เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ ๕

3. สถานศึกษาทุกโรงมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก

4. สถานศึกษาทุกโรงพลิกโฉมโรงเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
    ตามแนวคิด BBL (Brain – Based Learning)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก
    เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านเป็นเขียนเป็น

5. สถานศึกษาทุกโรงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

6. สถานศึกษาทุกโรง พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัย
    และเป็นแหล่งเรียนรู้

7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่าง 
    น้อย 2 ครั้งต่อปี

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง จัดระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณถูกต้องตามระเบียบของ
    ทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการในระบบเครือข่าย  การบริหารแบบ
    กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่าง เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ

10. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
     และมีความสุขในการทำงาน และสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ

11.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างน้อย 1 กิจกรรม

12.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
     มาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

 

                                มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง

               การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย