ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Downloadหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะกลุ่มงานต่างๆ 

  หมายเลขโทรศัพท์                                               กลุ่มงาน                                              
 083-1858342  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน ศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา
 083-1906027  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 089-4656336  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 086-9596446  หน้าห้อง ผอ.สพป.
 086-9580303  กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 

                                        กลุ่มงาน                                             หมายเลขโทรศัพท์ / ต่อ                  
 ห้องผู้อำนวยการ  073-212609
 หมายเลขโทรสาร  073-213519
 หมายเลขโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ  073-211707,073-212061,073-214246
 กลุ่มอำนวยการ  ต่อ 0
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ต่อ 1
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ต่อ 2
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  ต่อ 3
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ต่อ 4
 กลุ่มนโยลายและแผน  ต่อ 5
 หน่วยตรวจสอบภายใน  ต่อ 6
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ  ต่อ 7
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITE)  ต่อ 8
 ศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา  ต่อ 9