ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Download  ที่             สพป.\ โรงเรียน                รหัส         ศูนย์เครือข่าย              ดาวน์โหลดเอกสาร        หมายเหตุ   
   สพป.ยะลา เขต ๑       ๙๕๐๑                 โหลดเอกสาร      
 บ้านเบญญา ๙๕๐๑๐๐๐๑  ไตรสัมพันธ์  โหลดเอกสาร  
 บ้านตาเซะ ๙๕๐๑๐๐๐๒ ไตรสัมพันธ์ โหลดเอกสาร  
 ศรีพัฒนาราม ๙๕๐๑๐๐๐๓  ไตรสัมพันธ์   โหลดเอกสาร   
 วังธราธิปวิทยา ๙๕๐๑๐๐๐๔  ไตรสัมพันธ์   โหลดเอกสาร  
 บ้านท่าสาป ๙๕๐๑๐๐๐๕  ร่มเกล้า   โหลดเอกสาร   
 บ้านลิมุด (บุญชอบ  สาครินทร์)    ๙๕๐๑๐๐๐๖ ร่มเกล้า โหลดเอกสาร  
 บ้านสาคอ ๙๕๐๑๐๐๐๗  ร่มเกล้า  โหลดเอกสาร   
 บ้านบันนังบูโย ๙๕๐๑๐๐๐๘ คุรุมิตร โหลดเอกสาร  
 บ้านกะตูปะ ๙๕๐๑๐๐๐๙ คุรุมิตร โหลดเอกสาร   
๑๐  บ้านประชาอุทิศ ๙๕๐๑๐๐๑๐ คุรุมิตร โหลดเอกสาร   
๑๑  บ้านพงยือไร ๙๕๐๑๐๐๑๑ คุรุมิตร  โหลดเอกสาร  
๑๒  บ้านรั้วตะวัน ๙๕๐๑๐๐๑๒ ร่มเกล้า  โหลดเอกสาร  
๑๓  บ้านจือนือแร ๙๕๐๑๐๐๑๓ ร่มเกล้า  โหลดเอกสาร  
๑๔  บ้านบุดี ๙๕๐๑๐๐๑๔ ร่มเกล้า  โหลดเอกสาร  
๑๕  บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) ๙๕๐๑๐๐๑๕ ร่มเกล้า  โหลดเอกสาร  
๑๖  สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) ๙๕๐๑๐๐๑๖ มิตรภาพ  โหลดเอกสาร  
๑๗  สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔ ๙๕๐๑๐๐๑๗ มิตรภาพ  โหลดเอกสาร  
๑๘  บ้านไทรงาม ๙๕๐๑๐๐๑๘ มิตรภาพ  โหลดเอกสาร  
๑๙  คุรุชนพัฒนา ๙๕๐๑๐๐๑๙ มิตรภาพ  โหลดเอกสาร  
๒๐  บ้านพร่อน ๙๕๐๑๐๐๒๐ ไตรสัมพันธ์  โหลดเอกสาร  
๒๑  บ้านตาสา ๙๕๐๑๐๐๒๑ ไตรสัมพันธ์  โหลดเอกสาร  
๒๒  บ้านจาหนัน ๙๕๐๑๐๐๒๒ ไตรสัมพันธ์  โหลดเอกสาร  
๒๓  บ้านปาโจ ๙๕๐๑๐๐๒๓ มิตรภาพ  โหลดเอกสาร  
๒๔  บ้านยะลา ๙๕๐๑๐๐๒๔ มิตรภาพ  โหลดเอกสาร  
๒๕  บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) ๙๕๐๑๐๐๒๕ ไตรสัมพันธ์  โหลดเอกสาร  
๒๖  วัดชมพูสถิต ๙๕๐๑๐๐๒๖ ไตรสัมพันธ์  โหลดเอกสาร  
๒๗  บ้านคลองทราย ๙๕๐๑๐๐๒๗ ไตรสัมพันธ์  โหลดเอกสาร  
๒๘  บ้านทุ่งเหรียง ๙๕๐๑๐๐๒๘ ไตรสัมพันธ์  โหลดเอกสาร  
๒๙  บ้านบาโด ๙๕๐๑๐๐๒๙ ไตรสัมพันธ์  โหลดเอกสาร  
๓๐  วัดลำพะยา (มิ่งชูชาติ ขวัญราษฏร์นารี) ๙๕๐๑๐๐๓๐ สามพญา  โหลดเอกสาร  
๓๑  บ้านต้นหยี ๙๕๐๑๐๐๓๑ สามพญา  โหลดเอกสาร  
๓๒  บ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒) ๙๕๐๑๐๐๓๒ สามพญา  โหลดเอกสาร  
๓๓  วัดลำใหม่ ๙๕๐๑๐๐๓๓ สามพญา  โหลดเอกสาร  
๓๔  บ้านตลาดลำใหม่ ๙๕๐๑๐๐๓๔ สามพญา  โหลดเอกสาร  
๓๕  บ้านทุ่งคา ๙๕๐๑๐๐๓๕ สามพญา  โหลดเอกสาร  
๓๖  บ้านป่าพ้อ ๙๕๐๑๐๐๓๖ สามพญา  โหลดเอกสาร  
๓๗  บ้านปอเยาะ ๙๕๐๑๐๐๓๗ สามพญา  โหลดเอกสาร  
๓๘  บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) ๙๕๐๑๐๐๓๘ สามพญา  โหลดเอกสาร  
๓๙  บ้านตาโละ  ๙๕๐๑๐๐๓๙ สามพญา โหลดเอกสาร  
๔๐  บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)  ๙๕๐๑๐๐๔๐ สามพญา โหลดเอกสาร  
๔๑  อนุบาลยะลา  ๙๕๐๑๐๐๔๑ เรืองวิทย์ โหลดเอกสาร  
๔๒  นิบงชนูปภัมภ์  ๙๕๐๑๐๐๔๒ คุรุมิตร  โหลดเอกสาร  
๔๓  บ้านเบอเส้ง  ๙๕๐๑๐๐๔๓ เรืองวิทย์  โหลดเอกสาร  
๔๔  บ้านธารน้ำผึ้ง  ๙๕๐๑๐๐๔๔ เรืองวิทย์  โหลดเอกสาร  
๔๕  ไทยรัฐวิทยา ๒๔ (บาโงยบาแด) ๙๕๐๑๐๐๔๕ เรืองวิทย์  โหลดเอกสาร  
๔๖  บ้านนิบงพัฒนา ๙๕๐๑๐๐๔๖ เรืองวิทย์  โหลดเอกสาร  
๔๗  บ้านบันนังลูวา ๙๕๐๑๐๐๔๗ มิตรภาพ โหลดเอกสาร  
๔๘  วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) ๙๕๐๑๐๐๔๘ มิตรภาพ  โหลดเอกสาร  
๔๙  บ้านกอตอตือร๊ะ ๙๕๐๑๐๐๔๙ โกตาบารู  โหลดเอกสาร  
๕๐  บ้านคูวอ ๙๕๐๑๐๐๕๐ โกตาบารู  โหลดเอกสาร  
๕๑  บ้านกาดือแป ๙๕๐๑๐๐๕๑ โกตาบารู  โหลดเอกสาร  
๕๒  บ้านรามัน ๙๕๐๑๐๐๕๒ รามัน  โหลดเอกสาร  
๕๓  บ้านบือยอง ๙๕๐๑๐๐๕๓ รามัน  โหลดเอกสาร  
๕๔  บ้านพอแม็ง ๙๕๐๑๐๐๕๔ รามัน  โหลดเอกสาร  
๕๕  บ้านกาลอ ๙๕๐๑๐๐๕๕   สันกาลาคีรี  โหลดเอกสาร  
๕๖  บ้านธารแร่ ๙๕๐๑๐๐๕๖  สันกาลาคีรี โหลดเอกสาร  
๕๗  บ้านกาลูปัง ๙๕๐๑๐๐๕๗ โกตาบารู  โหลดเอกสาร  
๕๘  คุรุประชาสรรค์ ๙๕๐๑๐๐๕๘ ลุ่มน้ำสายบุรี  โหลดเอกสาร  
๕๙  บ้านปาแตรายอ ๙๕๐๑๐๐๕๙ ลุ่มน้ำสายบุรี  โหลดเอกสาร  
๖๐  บ้านแหลมทราย ๙๕๐๑๐๐๖๐ ลุ่มน้ำสายบุรี  โหลดเอกสาร  
๖๑  บ้านพะปูเงาะ ๙๕๐๑๐๐๖๑ ลุ่มน้ำสายบุรี  โหลดเอกสาร  
๖๒  บ้านเกะรอ  ๙๕๐๑๐๐๖๒ ลุ่มน้ำสายบุรี  โหลดเอกสาร  
๖๓  บ้านนาเตย  ๙๕๐๑๐๐๖๓  โกตาบารู โหลดเอกสาร  
๖๔  บ้านโกตาบารู  ๙๕๐๑๐๐๖๔  โกตาบารู โหลดเอกสาร  
๖๕  บ้านจะกว๊ะ  ๙๕๐๑๐๐๖๕  ลุ่มน้ำสายบุรี โหลดเอกสาร  
๖๖  บ้านกำปงบือแน  ๙๕๐๑๐๐๖๖ ลุ่มน้ำสายบุรี  โหลดเอกสาร  
๖๗  บ้านต้นแซะ  ๙๕๐๑๐๐๖๗ ลุ่มน้ำสายบุรี  โหลดเอกสาร  
๖๘  บ้านบือเล็ง ๙๕๐๑๐๐๖๘ ลุ่มน้ำสายบุรี  โหลดเอกสาร  
๖๙  บ้านปาดาฮัน  ๙๕๐๑๐๐๖๙  ลุ่มน้ำสายบุรี โหลดเอกสาร  
๗๐  บ้านบึงน้ำใส  ๙๕๐๑๐๐๗๐ ลุ่มน้ำสายบุรี  โหลดเอกสาร  
๗๑  บ้านตะโละหะลอ ๙๕๐๑๐๐๗๑  ลุ่มน้ำสายบุรี โหลดเอกสาร  
๗๒  บ้านจำปูน  ๙๕๐๑๐๐๗๒  ดงตาล โหลดเอกสาร  
๗๓  บ้านโต๊ะพราน  ๙๕๐๑๐๐๗๓  ดงตาล โหลดเอกสาร  
๗๔  บ้านพรุ  ๙๕๐๑๐๐๗๔  ดงตาล โหลดเอกสาร  
๗๕  บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕ ๙๕๐๑๐๐๗๕ ดงตาล  โหลดเอกสาร  
๗๖  วัดรังสิตาวาส  ๙๕๐๑๐๐๗๖ ดงตาล  โหลดเอกสาร  
๗๗  บ้านไม้แก่น  ๙๕๐๑๐๐๗๗ พญางาม  โหลดเอกสาร  
๗๘  บ้านเกียรติ  ๙๕๐๑๐๐๗๘ พญางาม โหลดเอกสาร
 
๗๙  บ้านกือแล ๙๕๐๑๐๐๗๙ พญางาม โหลดเอกสาร  
๘๐  บือดองพัฒนา  ๙๕๐๑๐๐๘๐ พญางาม  โหลดเอกสาร  
๘๑  บ้านยือโระ ๙๕๐๑๐๐๘๑ โกตาบารู  โหลดเอกสาร  
๘๒  บ้านบาโงย ๙๕๐๑๐๐๘๒ โกตาบารู  โหลดเอกสาร  
๘๓  บ้านปูลัย ๙๕๐๑๐๐๘๓ รามัน  โหลดเอกสาร  
๘๔  พัฒนาบาลอ ๙๕๐๑๐๐๘๔ รามัน  โหลดเอกสาร  
๘๕  บ้านละแอ ๙๕๐๑๐๐๘๕ รามัน  โหลดเอกสาร
 
๘๖  บ้านบือมัง  ๙๕๐๑๐๐๘๖ สันกาลาคีรี  โหลดเอกสาร  
๘๗  บ้านเจาะบือแม  ๙๕๐๑๐๐๘๗ สันกาลาคีรี  โหลดเอกสาร  
๘๘  บ้านมาแฮ  ๙๕๐๑๐๐๘๘ สันกาลาคีรี  โหลดเอกสาร  
๘๙  บ้านปงตา ๙๕๐๑๐๐๘๙ สันกาลาคีรี  โหลดเอกสาร  
๙๐  บ้านยะต๊ะ  ๙๕๐๑๐๐๙๐ สันกาลาคีรี  โหลดเอกสาร  
๙๑  คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)  ๙๕๐๑๐๐๙๑ สันกาลาคีรี  โหลดเอกสาร  
๙๒  บ้านอาเหอูโต๊ะ  ๙๕๐๑๐๐๙๒ สันกาลาคีรี  โหลดเอกสาร  
๙๓  บ้านตะโละ  ๙๕๐๑๐๐๙๓ สันกาลาคีรี  โหลดเอกสาร  
๙๔  บ้านวังพญา  ๙๕๐๑๐๐๙๔ พญางาม  โหลดเอกสาร  
๙๕  บ้านอูเป๊าะ ๙๕๐๑๐๐๙๕ พญางาม  โหลดเอกสาร  
๙๖  บ้านโต๊ะปาแก๊ะ  ๙๕๐๑๐๐๙๖ พญางาม โหลดเอกสาร  
๙๗  บ้านบูเกะจือฆา  ๙๕๐๑๐๐๙๗ พญางาม  โหลดเอกสาร  
๙๘  บ้านบูเกะบือราแง  ๙๕๐๑๐๐๙๘ ดงตาล  โหลดเอกสาร  
๙๙  บ้านตะโละสดาร์  ๙๕๐๑๐๐๙๙ ดงตาล  โหลดเอกสาร  
๑๐๐  บ้านกือเม็ง  ๙๕๐๑๐๑๐๐ ดงตาล โหลดเอกสาร  
๑๐๑  บ้านสะโต  ๙๕๐๑๐๑๐๑ ดงตาล  โหลดเอกสาร  
๑๐๒  บ้านกรงปีนัง  ๙๕๐๑๐๑๐๒ กรงปินัง  โหลดเอกสาร  
๑๐๓  บ้านตะโละซูแม  ๙๕๐๑๐๑๐๓ กรงปินัง  โหลดเอกสาร  
๑๐๔  บ้านลือมุ  ๙๕๐๑๐๑๐๔ กรงปินัง  โหลดเอกสาร  
๑๐๕  บ้านปุโรง  ๙๕๐๑๐๑๐๕ กรงปินัง  โหลดเอกสาร  
๑๐๖  บ้านโฉลง  ๙๕๐๑๐๑๐๖ กรงปินัง โหลดเอกสาร  
๑๐๗  สันติวิทยา ๙๕๐๑๐๐๗ กรงปินัง  โหลดเอกสาร  
๑๐๘  บ้านสะเอะ  ๙๕๐๑๐๐๘ กรงปินัง  โหลดเอกสาร  
๑๐๙  บ้านสะเอะใน ๙๕๐๑๐๑๐๙ กรงปินัง  โหลดเอกสาร  
๑๑๐  บ้านกูวา ๙๕๐๑๐๑๑๐ กรงปินัง  โหลดเอกสาร  
๑๑๑  บ้านแบหอ ๙๕๐๑๐๑๑๑ กรงปินัง  โหลดเอกสาร