ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Downloadดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

ลำดับที่  รายการ ดาวน์โหลด
1 ใบนำส่ง  ฝาก ไฟล์ Word 2003
2 ใบสำคัญรับเงิน ไฟล์ Word 2003
3 รายงานการเดินทาง ไฟล์ Word 2003
4 แบบ 8708 (แนบรายงานการเดินทางฯ) ไฟล์ Excel 2003
5 แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง ไฟล์ Word 2003
6 แบบฟอร์มค่ารักษา พยาบาลแบบ 7131 ไฟล์ Word 2003
7 ใบเบิกเงินบุตร แบบ 7223 ไฟล์ Word 2003
8 สัญญายืมเงิน ไฟล์ Excel 2003
9 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ไฟล์ Word 2003
10 แบบใบขอยกเลิกวันลา ไฟล์ Word 2003
11 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ ไฟล์ Word 2003
12 แบบขอหนังสือรับรองบุคคล ไฟล์ Word 2003
13 แบบรับรองคุมประพฤติ (ขอปืน) ไฟล์ Word 2003
14 แบบใบลาพักผ่อน ไฟล์ Word 2003
15 แบบใบลาประกอบพีธีฮัจย์ ฟล์ Word 2003
16 แบบยกเลิกประกอบพิธีฮัจย์ ฟล์ Word 2003
17 แบบบันทึกข้อความขอยืม+คืนเงิน ไฟล์ Word 2003
18 หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเยียวยาต่อเนื่อง(สปศ.จชต.3) ไฟล์ PDF
19 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ไฟล์ Word 2003
20 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์ Pdf
21 แบบ  7127  จ่ายตรงค่ารักษา ไฟล์ Pdf