New Document
เลือกรายการ
หน้าหลัก
รายการประกวด
หลักเกณฑ์
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
กำหนดการประกวด
ตารางอบรมครูเสริมการสอน
กำหนดการ(เพิ่มเติม)
กำหนดการ-คำสั่ง
แผนผังการจัดเต้นท์
กำหนดการแสดงบนเวที 1,2
ผลการประกวดโครงงานวิทย์
ผลการประกวดสิื่งประดิษฐ์
รวมผลการแข่งขันทั้งหมด
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและติดสินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและติดสินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

    งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  “ยะลา  ยาลัน  มหัศจรรย์เด็กใต้  ครั้งที่  ประจำปี  2552”

                       ในวันที่  28  กันยายน  2552   ณ  ห้องประชุมรายา   สพท.ยะลา  1

 

รอบที่  1   ในระหว่างเวลา  09.00  12.00  น.  ณ  ห้องประชุมรายา

1.       การอ่านร้อยแก้ว  ช่วงชั้นที่  1  2

2.       การกล่าวสุนทรพจน์  ช่วงชั้นที่  2  3  4

3.       การเขียนเรียงความ  ช่วงชั้นที่  2  3

4.       การอ่านทำนองเสนาะ  ช่วงชั้นที่  2  3  4

5.       แอโรบิกแดนซ์  ช่วงชั้นที่  1 – และ  3 – 4

6.       การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย

7.       การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Paint  ช่วงชั้นที่ 1

8.       การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Power Point  ช่วงชั้นที่  2  3

9.       การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Home  Page  ช่วงชั้นที่  3  4

10.    การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม  Animation  Contest  ช่วงชั้นที่  1 – และ  3 4

รอบที่  2  ในระหว่างเวลา  13.30  15.30  น.  ณ  ห้องประชุมรายา

1.       การสร้างภาพจากดินน้ำมัน  ช่วงชั้นที่  2

2.       การเขียนภาพระบายสี  ช่วงชั้น  1  2  3  4

3.       โครงงานคุณธรรม  ช่วงชั้นที่  2  3

4.       ตอบปัญหาสังคมศึกษา  ช่วงชั้นที่  2  3

5.       ปาฐกถาธรรมตามแนวพุทธ  ช่วงชั้นที่  2  3  4

6.       ละครคุณธรรม  ช่วงชั้นที่  และ  4

7.       การแข่งขัน  Spelling  Bess  ช่วงชั้นที่  2  3  4

8.       การแข่งขัน  Story  Telling   ช่วงชั้นที่  และ  4

9.       การแข่งขัน  Cross  Word   ช่วงชั้นที่  1  2   3  และ 4

 

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการประกวดและแข่งขันทุกรายการ    กำหนดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกรายการ   ขอให้ตรวจสอบได้จาก
เว็ปไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  1


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  1

                เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการและ     

                          ศิลปหัตถกรรมงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยะลา  ยาลัน  มหัศจรรย์เด็กใต้  ครั้งที่  2

………………………………..

 

                                ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 1  2  และ  3   ร่วมกันจัดงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยะลา  ยาลัน  มหัศจรรย์เด็กใต้  ครั้งที่  2   ขึ้น  ในระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2552   ณ  สนามโรงพิธีช้างเผือก   อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  พร้อมทั้งนำเสนอผลงานของครู  นักเรียนต่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

 

                                เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวทุกประการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  1  จึงได้จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ และศิลปหัตถกรรม    โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการประกวดและแข่งขันตามรายการที่รับผิดชอบ  ตัดสินผลการแข่งขัน  รายงานผลการประกวด/แข่งขันต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดการ  ณ  บริเวณสนามการประกวดแข่งขัน  รวมทั้งการประสานงานอื่นๆกับผู้เกี่ยวข้อง   ให้งานสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์  ดังนี้

 

1.  การอ่านร้อยแก้ว  ช่วงชั้นที่  1

1.  น.ส.อาดูล  บรรจงชู                       ครูโรงเรียนบ้านลิมุด                                          ประธานกรรมการ

2.  นางกชกร รุ่งสุข                             ครูโรงเรียนบ้านปุโรง                                        กรรมการ

3.  นางอรพิน  ป.ปาน                         ครูโรงเรียนบ้านตาสา                                         กรรมการ

4.  นางวรรณี  วีสุวรรณ                      ครูโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง                                 กรรมการ

5.  นางอรอุมา  เพ็ชรนิล                     ครูโรงเรียนบ้านยะหา                                        กรรมการ

6.  น.ส.สุนี  แซ่หว่อง                           ครูโรงเรียนบ้านบุเกะคละ                                กรรมการและเลขานุการ

2.  การอ่านร้อยแก้ว  ช่วงชั้นที่  2

                1.  นางลักษณา  สงฆ์ชู                       ครูโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่                           ประธานกรรมการ

                2.  นางเสาวภา  คงมั่น                        ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                กรรมการ

                3.  นางสุขุมา  อนันตเสถ                    ครูโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ                                      กรรมการ

                4.  นางชนิกานต์  อินทองคำ             ครูโรงเรียนบ้านสะเอะ                                      กรรมการ

                5.  น.ส.เยาวภา  ชูยก                           ครูโรงเรียนบ้านกาโสด                                      กรรมการ

                6.  นางจรรยา  ซุ้นจ้าย                         ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                                                /3.  การกล่าวสุนทรพจน์...

3.   การกล่าวสุนทรพจน์  ช่วงชั้นที่  2

                1.  นางนิตยา  ทองเนียม                     ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมถ์                 ประธานกรรมการ

                2.  นางสุขุมา  อนันตเสถ                    ครูโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ                                      กรรมการ

                3.  นางอรนุช  สงวนธนวิทย์             ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการ

                4.  นางศิริพร  ศรนรินทร์                   ครูโรงเรียนบ้านบันนังดามา                             กรรมการ

                5.  นางสุชาดา  ดวงแก้ว                     ศึกษานิเทศก์                                                         กรรมการและเลขานุการ

4.   การกล่าวสุนทรพจน์  ช่วงชั้นที่  3

                1.  นายเทพพงศ์  ปานเพชร               ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา     ประธานกรรมการ

                2.  นางอารีย์  กิจถาวร                         ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                                 ประธานกรรมการ

                3.  นางจรรยา  ซุ้นจ้าย                         ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการ

                4.  นายวีระพันธ์  ไชยคีรี                    ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                กรรมการ

                5.  นายสำเริง  ดิษฐวิชัย                      ครูโรงเรียนนิคมฯ 6                                            กรรมการ

                6.  นางจรรยา  ซุ้นจ้าย                         ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการและเลขานุการ

5.   การกล่าวสุนทรพจน์  ช่วงชั้นที่  4

                1.  นางจินดา  สุภาพ                           ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         ประธานกรรมการ

                2.  นางวรรณา  สุขประดิษฐ์              ครูโรงเรียนวัดรังสิตาวาส                                  กรรมการ

                3.  นางอรพินท์  แพทยา                     ครูโรงเรียนรัชตะวิทยา                                      กรรมการ

                4.  น.ส.เสาวลักษณ์  กัณหะ               ครูโรงเรียนบ้านลากอ                                        กรรมการ

                5.  นางละมัย  พละพลึง     ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการ

6.   การเขียนเรียงความ  ช่วงชั้นที่  2

                1. นายชะอวบ  ขวัญนวล                   ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2. นางวารินทร์  ประดับเพ็ชรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านบือยอง                                       กรรมการ

                3. นางเสาวภา  คงมั่น                         ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                กรรมการ

                4. นางจุรีรัตน์  โชติอรรคณิต             ครูโรงเรียนเทศบาล  2                                        กรรมการ

                5. นางฆนรส  สุขขี                              ครูโรงเรียนบ้านรานอ                                       กรรมการ

                6. นางวรรณา  สังข์ผุด                        ครูโรงเรียนบ้านท่าสาป                                     กรรมการและเลขานุการ

7.  การเขียนเรียงความ  ช่วงชั้นที่  3

                1.  นายชะอวบ  ขวัญนวล                  ศึกษานิเทศก์   สพท.ยะลา 1                              ประธานกรรมการ

                2.  นางรุจิราพร  โบพรม                     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ                           กรรมการ                              

                3.  นางอุษณีย์  ยะโก๊ะ                                ครูโรงเรียนคุรุชนพัฒนา                                   กรรมการ

                4.   นางสุรีรัตน์  ภัทรพงศ์พันธ์        ครูโรงเรียนเทศบาล  4                                        กรรมการ

                                                                                                                                /5.  น.ส.ณัฐกานต์...

                5.   น.ส.ณัฐกานต์  กรองเห็น            ครูโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา                   กรรมการ

                6.  น.ส.อารยา  แก้วเกาะสะบ้า          ครูโรงเรียนกาบังพิทยาคม                 กรรมการ

                7.  นางรุจิราภรณ์   ป.ปาน                  ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  2      กรรมการและเลขานุการ

8.   การอ่านทำนองเสนาะ  ช่วงชั้นที่  2

                1.  นางจิราภรณ์  ก่อเกียรติยากุล       ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2.  นางสุพิณดา  จันทร์บาลใจ           ครูโรงเรียนบ้านตาสา                                         กรรมการ

                3.  นางไมตรี  หนูจันทร์                     ครูโรงเรียนเทศบาล  5                                        กรรมการ

                4.  น.ส.ดวงพร  อินทร์มา                   ครูโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา                   กรรมการ

                5.  นางบุญญิตา  บุญยอดสี ครูโรงเรียนบ้านเจาะปันตัง                               กรรมการ

                6.  นางวรรณา  สุขประดิษฐ์           ครูโรงเรียนวัดรังสิตาวาส                                     กรรมการและเลขานุการ

9.  การอ่านทำนองเสนาะ  ช่วงชั้นที่  3

                1. นางจินดา  สุภาพ                            ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         ประธานกรรมการ

                2. นายอัมพร  เพชรโชติ                     ครูโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)                         กรรมการ

                3. นางไมตรี  หนูจันทร์                      ครูโรงเรียนเทศบาล  5                                        กรรมการ

                4. นางเครือจิตร  วารี                           ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         กรรมการและเลขานุการ

10.  การอ่านทำนองเสนาะ  ช่วงชั้นที่  4

                1. นางประทุมทิพย์   สองแก้ว           ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง       ประธานกรรมการ

                2. นางไมตรี  หนูจันทร์                      ครูโรงเรียนเทศบาล  5                                        กรรมการ

                3.  นางปาตีหม๊ะ  นิยมวิทยานน์        ครูโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ                           กรรมการ

                4. นางจุฑารัตน์  แก้วประดับ             ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                  กรรมการและเลขานุการ

11.  ทักษะคณิตศาสตร์  (การคิดเลขเร็ว)   ช่วงชั้นที่  1

                1.  น.ส.เพ็ญพร  ไชยนาพงษ์             ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2.  นางอัมพรพรรณ  เทพหล้า           ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง                       กรรมการ

                3.  นางวารุณี  วรนารถ                        ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา      กรรมการ

                4.  น.ส.สุภา  ศิริไชย                            ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         กรรมการ

                5.  นางเจนกรานต์  บุญกาญจน์        ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                                กรรมการ

                6นางชลัยพร  เชยชม                       ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ                           กรรมการและเลขานุการ

12.  ทักษะคณิตศาสตร์  (คิดเลขเร็ว)  ช่วงชั้นที่  2

                1.  น.ส.เพ็ญพร  ไชยนาพงษ์             ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2.  นางอัมพรพรรณ  เทพหล้า           ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2                        กรรมการ

                3.  นางวารุณี  วรนารถ                        ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา  กรรมการ

                                                                                                                                /4.  น.ส.สุภา...

                4.  น.ส.สุภา  ศิริไชย                            ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         กรรมการ

                5.  นายวีระชาติ  สาราพร                   ครูโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา                   กรรมการ

                6.  นายอับดุลเลาะ  แวโดยี ครูโรงเรียนบ้านธารทิพย์                                   กรรมการ

                7นางชลัยพร  เชยชม                       ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ                           กรรมการและเลขานุการ

13.  ความสามารถทางคณิตศาสตร์   ช่วงชั้นที่  2

                1.  นายณรงค์  เทิดนามวงศ์                ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2.  นางโฉมฉาย  มณีนิล                     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ                           กรรมการ

                3.  นายบุญชัย  สุดจรัสธรรม              ครูโรงเรียนเทศบาล  5                                        กรรมการ

                4.  น.ส.มุสลา  นูเตะ                            ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                                กรรมการ

5.  นางเรณู  วิชัยดิษฐ                          ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการและเลขานุการ

14.   ความสามารถทางคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  3

                1.  นายณรงค์  เทิดนามวงศ์                ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2.  นางโฉมฉาย  มณีนิล                     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ                           กรรมการ

                3.  นายสุเพียร  สาเล็ง                         ครูโรงเรียนบันนังสตาวิทยา                             กรรมการ

                4.  นางเรณู  วิชัยดิษฐ์                          ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการและเลขานุการ

15. โครงงานวิทยาศาสตร์   ช่วงชั้นที่  2 

                1.  นายมนูญ  พืชสะกะ                      ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายมาหาหมัด  จาราแว                 ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา   กรรมการ

                3.  นายจาตุรงค์ พรหมสถิตย์             ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา   กรรมการ

                4.  นายเยื้อม  เพชรห้วยลึก ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา                    กรรมการ                 

                5.  นางวาริน  ชูสุวรรณ                      ครูโรงเรียนบ้านตันหยง                                         กรรมการ

                6.  นางยสมจิต  ณ  ตระกูล                  ศึกษานิเทศก์                                        กรรมการและเลขานุการ

16.  โครงงานวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  3

                1. นายมนูญ  พืชสะกะ                       ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2. นายสวัสดิ์  อยู่ศิลปะ                       ศึกษานิเทศก์                                                         กรรมการ

                3. นายกัมปนาท จูฑังคะ                     ศึกษานิเทศก์                                                         กรรมการ

                4. นายภรณี  สุวารักษ์                          ศึกษานิเทศก์                                                         กรรมการ

                5. น.ส.จุฑามาศ  ทวีแก้ว                     ครูโรงเรียนรังสีอนุสรณ์                                    กรรมการ

6.  นางอรอนงค์  บัวอินทร์                 ครูโรงเรียนเทศบาล  5                       กรรมการ

                7.  น.ส.เรวดี  นวลนิล                         ครูโรงเรียนบันนังสตาวิทยา                             กรรมการ

                8. นายสมจิต  ณ  ตระกูล                     ศึกษานิเทศก์                                                         กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                                                /17.  แอโรบิกแดนซ์...

17.  แอโรบิกแดนซ์  ช่วงชั้นที่  1 – 2  และช่วงชั้นที่  3 – 4

                1.  นายประยุทธ   สุกก้อนทอง         สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา                ประธานกรรมการ

                2.  นายพิทักษ์  ทิพย์อารี                     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา                กรรมการ

                3.  นางศิริพร  ยะมะกุล                       สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา                กรรมการ

                4.  น.ส.นุสลัน  เฮาะมะ                      สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา                กรรมการ

                5.  น.ส.ลลิศรา  จาริยะ                        สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา                กรรมการ

                6.  น.ส.พัลภา  โยธินกำจรชัย            สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา                กรรมการ

                7.  นางเบญจกาญจน์  แก้วมี              ครูโรงเรียนเพ็ญศิริ                                             กรรมการ

                8.  น.ส.วรนุช  สียะ                             ครูโรงเรียนบ้านกือลอง                                     กรรมการ

                9.  นายภานุพงศ์  นิลวิสุทธิ์               ครูโรงเรียนบ้านตันหยง                                    กรรมการ

            10.  นางสุชาดา  ดวงแก้ว                       ศึกษานิเทศก์                                                         กรรมการและเลขานุการ

18.  การปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย

                1.  นายกัมปนาท  จูฑังคะ                   ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2.  นางสุภาพันธ์  สัจจมาศ ครูโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง                                                 กรรมการ

                3.  นางบุตรธิกรณ์  จุลพล                   พนักงานราชการ                                                 กรรมการ

                4.  นางเพ็ญศรี  พุฒิยืน                       นักวิชาการศึกษา                                                 กรรมการ

                5.  นางนิรินญา  รักสกุล                     ครูโรงเรียนรัชตะวิทยา                                      กรรมการ

                6.  น.ส.วชิรญา  สารพร                      ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                                กรรมการ

                7.  นางจิราภรณ์  ก่อเกียรติยากุล       ศึกษานิเทศก์                                                         กรรมการและเลาขานุการ

19.  การสร้างภาพจากดินน้ำมัน  ช่วงชั้นที่  2                              

                1.  นายสวัสดิ์  อยู่ศิลป์                         ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายสมศักดิ์  พงษ์กระพัน            ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                                 กรรมการ

                3.  นายบุญพา  พลอาสา                     ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการ

                4.  น.ส.อัญญารักษ์  สุหลง ครูโรงเรียนบ้านจะรังตาดงฯ                                            กรรมการ

                5.  นางโสรยา  ชุมประเวศ ครูโรงเรียนเทศบาล 4                                                         กรรมการ

                6.  นายอาห์มัด  สาและมิน ครูโรงเรียนบ้านรัตนา                                                        กรรมการ

                7.  นายเชิดชาย  พรหมจันทร์            ครูโรงเรียนบ้านบุรินทร์                                    กรรมการและเลขานุการ

20.  การเขียนภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่   1, 2, 3 และ 4  ใช้คณะกรรมการชุดเดียวกัน

                1.  นายสุนันท์  แก้วรัตน์                    ศึกษานิเทศก์                                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายเทิดศักดิ์  กากะบุตร                ครูโรงเรียนบ้านบุดี                                             กรรมการ

                3.  นายสุรชา  ศรีเจริญ                        ครูโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ฯ            กรรมการ

                                                                                                                                /4.  นายเชิดชาย...

                4.  นายเชิดชาย  พรหมจันทร์            ครูโรงเรียนบ้านบุรินทร์                                    กรรมการ

                5.  นายพรศิลป์  ทองตราชู ครูโรงเรียนเทศบาล  5                                                        กรรมการ

                6.  น.ส.รอซีดะห์  กาจิ                         ครูโรงเรียนศานติธรรม                                      กรรมการ

                7.  นายธีระ  ส่องสุข                            ครูโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน                             กรรมการ

                8.  นายชาตรี   สองแก้ว                      ครูโรงเรียนบ้านตันหยง                                    กรรมการ              

                9.  นายนพดล  ไชยมิกัน                     ครูโรงเรียนบ้านเจาะปันตัง                               กรรมการ

            10.  นายบรรยงค์  สุทธิพงศธร              ครูโรงเรียนนิคมฯ 1                                            กรรมการ

            11.  นายธารินทร์  สุวรรณรักษา           ครูโรงเรียนบ้านโฉลง                                        กรรมการและเลขานุการ

21.  การร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะ  เพลงไทยสากลคาราโอเกะ  ช่วงชั้นที่  1 , 2, 3 และ 4

                1.  นายไพรินทร์  วรานนทกุล   ผู้จัดการวงดนตรีลูกทุ่งยะลาบ้านเราฯ                    ประธานกรรมการ

                2.  นายวิโรจน์  ศรีไสย   หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯยะลา  กรรมการ

                3.  นายธีรฑิต  นิลเขียว             หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุประจำท้องถิ่น

         “คลื่นวิถีไทย” FM.95.5 MHz                   กรรมการ

                4.  นายบุญส่ง  บุญล้อม        หัวหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา

                                                                FM.88.5 MHz (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา)      กรรมการ

                5.  นายวิชิต  สุกระ              นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา)   กรรมการ

                6.  นายโพชฌงศ์  พันธเดช   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

                                                                (ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา)                            กรรมการ

                7.  นายชลัท  แก้วมาก    อาจารย์สอนดนตรีวงออเคสตร้า เทศบาลนครยะลา          กรรมการ

                8.  นายถวิล  นุ้นจินดา   เจ้าของผู้จัดการร้านเอกดาราคาราฌอเกะ                               กรรมการ

                9.  นางเกสร  พรหมแก้ว       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยารักษ์)         กรรมการ

                10.  นางจำเนียร  โหยชุม                   ครูโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา                    กรรมการ

                11.  นางกุลธิดา  จรัสเกื้อกูลพงศ์   นักประชาสัมพันธ์ สพท.ยล. 1                               กรรมการ

                12.  นางรัฐนี  สิลามหาฤกษ์              ครูโรงเรียนเพ็ญศิริ                                                กรรมการ                           

13.  น.ส.อ่อนอุมา  เจริญรูป ครูโรงเรียนเขื่อนบางลาง                                                กรรมการ           

                14.  นายอุดมพันธ์  มณีรัตน์               ครูโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ                 กรรมการ

                15.  นายเจษฎา  จินดารัตน์                ครูโรงเรียนบ้านทรายแก้ว                                 กรรมการ

22.  การแข่งขันแดนเซอร์  ช่วงชั้นที่  1 – 2

                1.  คุณวิภาวี  นามสันเทียะ                 ห้องเสื้อวิภาวี                                                          ประธานกรรมการ

                2.  คุณรัชพล  พูลสมบัติ                      เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.ปากล่อ            กรรมการ

                                                                                                                                /3.  คุณศตพล...

                3.  คุณศตพล  ปานอวยชัย  ร้าน CHAI CHANNEL                                       กรรมการ

                4.  นางรูซียะห์  รักษ์ปราชญ์             ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                                  กรรมการและเลขานุการ

23.  การแข่งขันแดนเซอร์  ช่วงชั้นที่  3 - 4   

                1.  คุณจรัสศรี  สุวรรณวงศ์                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                 ประธานกรรมการ

                2.  คุณกัลยาณี  ฐิติรัตนศาสน์            เจ้าของร้าน LOOK IN                                          กรรมการ           

3.  คุณศตพร  เกษตรสุนทร                                จ้าพนักงานธุรการ อบต.เขาตูม         กรรมการ

                4.  นางชลชล  ลิ่มสุวรรณ                                   ครูโรงเรียนบ้านเตาปูน                      กรรมการและเลขานุการ

24.  โครงงานคุณธรรม  ช่วงชั้นที่  2

                1.  นายจำรูญ  เรืองขจร                                       ศึกษานิเทศก์                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายสถิตย์  จันทร์นวล                                   ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                3.  นางโซเฟีย  คลานุรักษ์                                  ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                4.  นางรัตนา  กลิ่นมณี                                        ครูโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์                กรรมการ

                5.  นายโสภณ  พกฤษวานิช                               ข้าราชการบำนาญ                               กรรมการ

                6.  น.ส.อรนิช  หนูประดิษฐ์                              ครูโรงเรียนรัชตะวิทยา                      กรรมการ

                7.  น.ส.เนตรนพิชญ์  จำปาทองเทศ                 ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการและเลขานุการ

25.  โครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่  3

                1.  นายจำรูญ  เรืองขจร                                       ศึกษานิเทศก์                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายสถิตย์  จันทร์นวล                                   ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                3.  นางโซเฟีย  คลานุรักษ์                                  ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                4.  นายอนันต์  สุวรรณราช                                ครูโรงเรียนบ้านบาละ                        กรรมการ

                5.  นายโสภณ  พกฤษวานิช                               ข้าราชการบำนาญ                               กรรมการ

                6.  น.ส.เนตรนพิชญ์  จำปาทองเทศ                 ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการและเลขานุการ

26.  ตอบปัญหาสังคมศึกษา  ช่วงชั้นที่  2

                1.  นายจำรูญ  เรืองขจร                                       ศึกษานิเทศก์                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายสถิตย์  จันทร์นวล                                   ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                3.  นางโซเฟีย  คลานุรักษ์                                  ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                4.  น.ส.อรุณลักษณ์  พิภวากร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                5.  นายโสภณ  พกฤษวานิช                               ข้าราชการบำนาญ                               กรรมการ

                6.  น.ส. สุกัญญา  พรหมจันทร์                          ครูโรงเรียนรังสีอนุสรณ์                    กรรมการ

                7.  นางกรุณา  อินทสูตร                                     ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                กรรมการ

                8  น.ส.เนตรนพิชญ์  จำปาทองเทศ                  ศึกษานิเทศก์                         กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                                                /27.  ตอบปัญหาสังคม...

27.  ตอบปัญหาสังคมศึกษา  ช่วงชั้นที่  3

                1.  นายจำรูญ  เรืองขจร                                       ศึกษานิเทศก์                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายสถิตย์  จันทร์นวล                                   ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                3.  นางโซเฟีย  คลานุรักษ์                                  ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                4.  น.ส.อรุณลักษณ์  พิภวากร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                5.  นายโสภณ  พกฤษวานิช                               ข้าราชการบำนาญ                               กรรมการ

                6.  น.ส.มารีนา  หะยีอาแว                  ครูโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯกรรมการ

                7  น.ส.เนตรนพิชญ์  จำปาทองเทศ                  ศึกษานิเทศก์                         กรรมการและเลขานุการ

28.  การปฐกถาตามแนวพุทธ  ช่วงชั้นที่  2

                1.  นายจำรูญ  เรืองขจร                                       ศึกษานิเทศก์                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายสถิตย์  จันทร์นวล                                   ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                3.  น.ส.อรุณลักษณ์  พิภวากร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                4.  นายโสภณ  พกฤษวานิช                               ข้าราชการบำนาญ                               กรรมการ

                5.  นางศิริลักษณ์  สุทธิพงศธร                          ครูโรงเรียนนิคมฯ 1                            กรรมการ

                6.  น.ส.เนตรนพิชญ์  จำปาทองเทศ                 ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการและเลขานุการ

29.  การปฐกถาตามแนวพุทธ  ช่วงชั้นที่  3

                1.  นายจำรูญ  เรืองขจร                                       ศึกษานิเทศก์                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายสถิตย์  จันทร์นวล                                   ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                3.  น.ส.อรุณลักษณ์  พิภวากร                            ผู้ทรงคุณวุมิ                                          กรรมการ

                4.  นายโสภณ  พกฤษวานิช                               ข้าราชการบำนาญ                               กรรมการ

                5.  นายสมชัย  สุดจินดา                                      ครูโรงเรียนเขื่อนบางลาง                  กรรมการ

                6.  น.ส.เนตรนพิชญ์  จำปาทองเทศ                 ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการและเลขานุการ

30.  การปฐกถาตามแนวพุทธ  ช่วงชั้นที่  4

                1.  พระครูปลัดสมศักดิ์  บุสสวโร                     วัดพุทธภูมิ                                            ประธานกรรมการ

                2.  นายจำรูญ  เรืองขจร                                       ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                3.  นายสถิตย์  จันทร์นวล                                   ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                4.  น.ส.อรุณลักษณ์  พิภวากร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                5.  นายโสภณ  พกฤษวานิช                               ข้าราชการบำนาญ                               กรรมการ

                6.  นางชินณี  ณ แฉล้ม                                       ครูโรงเรียนบ้านยะหา                        กรรมการ

                7.  น.ส.เนตรนพิชญ์  จำปาทองเทศ                 ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการและเลขานุการ

 

                                                                                                                                /31.  ละครคุณธรรม...

31.  ละครคุณธรรม ช่วงชั้นที่  1 – 2

                1.  นายจำรูญ  เรืองขจร                                       ศึกษานิเทศก์                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายสถิตย์  จันทร์นวล                                   ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                3.  นางโซเฟีย  คลานุรักษ์                                  ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                4.  น.ส.อรวรรณ  ปล้องไหม                              ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                5.  นายโสภณ  พกฤษวานิช                               ข้าราชการบำนาญ                               กรรมการ

                6.  น.ส.อรุณลักษณ์  พิภวากร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                7.  น.ส.นูรียะห์  ฮาแว                                         ครูโรงเรียนนิคมฯ 5                            กรรมการ

                8.  น.ส.เนตรนพิชญ์  จำปาทองเทศ                 ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการและเลขานุการ

32.  ละครคุณธรรม  ช่วงชั้นที่  3 – 4

                1.  นายจำรูญ  เรืองขจร                                       ศึกษานิเทศก์                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายสถิตย์  จันทร์นวล                                   ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                3.  นางโซเฟีย  คลานุรักษ์                                  ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ

                4.  น.ส.อรุณลักษณ์  พิภวากร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

                5.  นายโสภณ  พกฤษวานิช                               ข้าราชการบำนาญ                               กรรมการ

                7.  นางสุภาพร  จิตรประสิทธิ์พร                      ครูโรงเรียนบ้านธารทิพย์                   กรรมการ

                6.  น.ส.เนตรนพิชญ์  จำปาทองเทศ                 ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการและเลขานุการ

33.  การขับร้องเพลงอนาซีดเป็นภาษาไทยและมลายู ช่วงชั้นที่ 1 – 2  และช่วงชั้นที่  3 – 4

                1.  นางพนิดา  การดี                            ครูโงเรียนบ้านกรงปินัง                                     ประธานกรรมการ

                2.  นางมุสรีฟะฮ์  ตูแวกาจิ  ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านตาเซะ               กรรมการ

                3.  นายอับดุลอาซิ  ดูมีแด                    ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านสะเอะ               กรรมการ

                4.  น.ส.สารีพ๊ะ   มะโระ                     ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านคุรุชนพัฒนา  กรรมการ

                5.  น.ส.โสรยา  หะรอแม                    ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา      กรรมการ

                6.  น.ส.ไซนับ  เจ๊ะแว                         ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านพอแม็ง             กรรมการ

                7.  น.ส.ฟาอีซะห์  ดอเลาะ ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านตาสา กรรมการ

                8.  น.ส.สีตีฮายา  หะยีกอเซ็ง             ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านมาแฮ กรรมการ

                9.  น.ส.ฮามีย๊ะ  กูวิง                             ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านบุดี                     กรรมการ

                10.  น.ส.นูรีซัน  ดือราแม                   ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านบันนังบูโย       กรรมการ

                11.  นายกามารูดิง  การีอูมา                ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ      กรรมการ

                12.  นางหาซีหม๊ะ  หะยีเลาะแม       ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ      กรรมการ

                13.  น.ส.รอสือน๊ะ  มะเซ็ง ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านตาโละ               กรรมการ

                                                                                                                                /14.  น.ส.นูรมา...

                14.  น.ส.นูรมา  อาบู                            ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ              กรรมการ

                15.  นายอ๊ะหมัด  ดอละ                      ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์         กรรมการ

                16.  นางซัมสียะห์  บินอะห์มัด         ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                                กรรมการ

                17.  นายอดุลย์  ติงกูแว                        ครูโรงเรียนบ้านบันนังกูแว                               กรรมการ

                16.  น.ส.ซาลีฮะ  มะแซ                      ครูโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ                           กรรมการ

                18.  นายอับดุลรอเส็ด  เจ๊ะเล๊าะ         ครูโรงเรียนบ้านตาสา                                         กรรมการและเลขานุการ

34.  การตอบปัญหาอิสลามศึกษา ช่วงชั้นที่  1 – 2  และช่วงชั้นที่ 3 – 4

                1.  นายคอเซ็ง  บาดง                           ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านเบญญา             ประธานกรรมการ

                2.  นายมุบารัค  ระสิหินิ                      ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ      กรรมการ

                3.  น.ส.สารีฟะห์  เจ๊ะโซะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกรงปินัง        กรรมการ

                4.  น.ส.ยีสมาณี สะมะแอปอเยาะ     ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านปอเยาะ             กรรมการ

                5.  นายอับดุลเลาะ  โยะ                      ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านจะรังตาดงฯ     กรรมการ                              

6.  นายนิซาร์  ลามะทา                                ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านจะรังตาดงฯ     กรรมการ

                7.  น.ส.ฟาตีเมาะ  เบญฮาวัน             ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนพัฒนาบาลอ             กรรมการ                              

8.  นางพาซีละฮ์  บาแด                           วิทยากรโรงเรียนบ้านบือมัง                              กรรมการ              

                9.  นางกามีหล๊ะ  สะมะแอ ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                                กรรมการ

                10.  นายอับดุลอายิ  โตะอิ                      วิยากรอิสลามศึกษา  ร.ร.บ้านธารทิพย์            กรรมการ              

                11.  นายแวดาโอ๊ะ  เจ๊ะแวดอเลาะ        ครูโรงเรียนบ้านตันหยง                                    กรรมการ

                12.  นายประสิทธิ์  กาสอ                        ครูช่วยราชการ

   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์อิสลามศึกษา สพท.ยล. 1                   กรรมการและเลขานุการ

35.  การบรรยายธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม  ช่วงชั้นที่  2  3  และ  4

                1. นายมะรอปี  โต๊ะหลง                     ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนคุรุชนพัฒนา            ประธานกรรมการ

                2. นายแวอาแซ  บาดง                         ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านตาเซะ               กรรมการ

                3. นายรอมือลี  ดอนิ                            ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านสาคอ                 กรรมการ

                4. นางซูมัยยะห์  มะซาพา                  ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  24   กรรมการ

                5. นายฮาดี  สามะเอะ                           ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านบุดี                    กรรมการ

                6. นายมูณีย์รอฮ  สะหะโด                 ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านตะโละซูแม   กรรมการ

                7. น.ส.มารีย๊ะ  สะหะโด                      ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ  กรรมการ

                8.  นายซูปียาน  เจ๊ะอูเซ็ง                    ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                                กรรมการ

                9.  นายมาหะมะ  ขาเดร์                      ครูโรงเรียนบ้านธารทิพย์                                   กรรมการ

            10.  นางอาอีเสาะ  สามะอาลี ครูโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ                           กรรมการ

                                                                                                                                /11.  นายสะมะแอ

            11.  นายสะมะแอ  กามา                         ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านตาสา                 กรรมการและเลขานุการ

36.  การสรางชิ้นงานด้วยโปรแกรม  Paint   ช่วงชั้นที่  1

1. นายนาถพงศ์   แซ่กำ                      ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   ประธานกรรมการ

2. น.ส.ชาลิสา   ปรีฎาพาก                 ครูผู้ช่วยโรงเรียนสันติวิทยา                              กรรมการ

3. นางรอกีเย๊าะ  โต๊ะตาหยง              ครูโรงเรียนบ้านสะโต                                        กรรมการ

4. น.ส.จันทร์แรม  คูมา                       ครูโรงเรียนรัชตะวิทยา                                      กรรมการ

5.  นายอัมรัน  เจ๊ะมะ                          ครูโรงเรียนบ้านทรายแก้ว                                 กรรมการ

6. นายอับดุลรอมัน  บาเน็ง                ครูโรงเรียนบ้านละแอ                                        กรรมการและเลขานุการ

37.  การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม  Power  Piont   ช่วงชั้นที่  2

1. นางวาสนา  จันทวาส                     ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                ประธานกรรมการ

2. นายมะซามัน  การี                           ครูโรงเรียนบ้านวังหิน                                       กรรมการ

3. น.ส.ณัฐรีย์  พุกพบสุข    ครูโรงเรียนเทศบาล  5                                                        กรรมการ

4. น.ส.ปิยวดี  สุสานนท์                     ครูโรงเรียนบ้านรามัน                                        กรรมการ

5. น.ส.เกศรา  กามะ                            ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                                กรรมการ

6. นางพลอยไพลิน  ลิ้มพงศ์พันธ์  ครูโรงเรียนบ้านตะโละซูแม                               กรรมการและเลขานุการ

38.  การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม  Power  Piont   ช่วงชั้นที่  3

1. น.ส.นฤมล  จิเวศพงศ์                     ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                ประธานกรรมการ

2. น.ส.นิสรา  มะปีเย๊าะ                      ครูโรงเรียนบ้านพรุ                                             กรรมการ

3. นายฮัมบาลี   โต๊ะเล็ง                      ครูโรงเรียนศานติธรรม                                      กรรมการ

4. น.ส.กุญนาฎ  พิศาลวัชรินทร์        ครูโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน                             กรรมการ

5. นางสารีฟะ  ปูเต๊ะ                           ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสะเอะ                            กรรมการและเลขานุการ

39.  การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม   Home  Page  ช่วงชั้นที่  3

1. น.ส.สุนารี  หมื่นละม้าย                 ครูโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์                                ประธานกรรมการ

2. นายอักมาล  เบญหาวัน                  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสะเอะ                            กรรมการ              

3. นางกมลทิพย์  จันทรวีระยุทธ     ครูโรงเรียนเทศบาล  2                                          กรรมการ              

4.  นายอครัญ  บากา                            ครูโรงเรียนท่าละมัย                                           กรรมการ              

5. นายหุสนัน  เจ๊ะเต๊ะ                        ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านจาหนัน                          กรรมการและเลขานุการ

40. การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม   Home  Page  ช่วงชั้นที่  4

                1.  นางกันยา  ตอแลมา                       ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         ประธานกรรมการ              

2.  น.ส.พฤศจิ   อุ่นอก                                ครูผู้ช่วยโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์      กรรมการ

                3.  นางนูรียา  มาหะมุ                          ครูโรงเรียนบ้านสันติ                                         กรรมการ

                                                                                                                                /4.  นางรัตน์ติยา...

                4.  นางรัตน์ติยา  เกปัน                       ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                                 กรรมการและเลขานุการ

41.  การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม   Animation  Contest  ช่วงชั้นที่   1 – 2

                1. นายวินัย  มะดารี                              ครูโรงเรียนบ้านจือนือแร                                  ประธานกรรมการ

                2. นายธีรพงศ์  สำเร                            ครูโรงเรียนบ้านปาโจ                                         กรรมการ

                3. นางซูอัยมี  สะมะ                            ครูโรงเรียนบ้านจะรังตาดง                               กรรมการ

                4.  นายอับดุลรอมัน  บาเน็ง               ครูโรงเรียนบ้านละแอ                                        กรรมการ

                5. นายชินวัจน์  งามวรรณกร             ครูโรงเรียนผดุงประชาพนิชยการ  กรรมการและเลขานุการ

42.  การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม   Animation  Contest  ช่วงชั้นที่   3 4

                1.  นางสุธิดา  อินทรัตน์                     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ                           ประธานกรรมการ

                2.  นายอับดุลกอเดย์  สะมะดียอ        ครูโรงเรียนคีรีบูนวัฒนา                                    กรรมการ

                3.  นางปาริชาติ  โยธี                           ครูโรงเรียนเทศบาล  2                                        กรรมการ

                4.  นางสาวนูมียะห์  สามีแล              ครูโรงเรียนบ้านกาตอง                                      กรรมการ

                5.  นางบัลกา  บิณอูมาร์                      ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโฉลง                              กรรมการและเลขานุการ

43 การแข่งขันหุ่นยนต์  (Robot)  ช่วงชั้นที่  1  2 ,   3   และ  4

                1.  นายปรีชา  แพทย์กุล                      ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา     ประธานกรรมการ

                2.  นายสิริชัย  รัตนแคล้ว   ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา   กรรมการ

                3.  นายอำนาจ  อุ่นอก                         ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา     กรรมการ

                4.  นายบุญฤทธิ์  คงฤทธิ์    ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา     กรรมการ

                5.  นายไพรัช  โลหะวิจารณ์              ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา     กรรมการและเลขานุการ

44.  การแข่งขัน  Spelling  Bess  ช่วงชั้นที่  2

                1.  น.ส.วราลักษณ์  คงศักดิ์ศรี            ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   ประธานกรรมการ

                2.  นายมะสาลาฮูดิง  สาและบิง        ครูโรงเรียนบ้านปาโจ                                         กรรมการ

                3.  นางฟาตีเมาะ  ยีปาโล๊ะ ครูโรงเรียนบ้านไม้แก่น                                                     กรรมการ

                4.  นายสิทธิชัย  ชัยสุข                        ครูโรงเรียนมานะศึกษา                                      กรรมการ

                5.  นางสุดารัตน์  ภักดี                         ครูโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์                                กรรมการ

                5.  นางมารีเยาะ   โสสะ                      ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                                 กรรมการและเลขานุการ

45.  การแข่งขัน  Spelling  Bess  ช่วงชั้นที่   3

                1. นางถนอม  ทิพาพงศ์                      ครูโรงเรียนบ้านท่าสาป                                     ประธานกรรมการ

                2. น.ส.ธีราพร  พ่อค้า                          ครูโรงเรียนบ้านสะเอะ                                      กรรมการ

                3. นางสมทรง  ป.ปาน                        ครูโรงเรียนยะลาผดุงประชา                            กรรมการ

                4. น.ส.ชะวิตา  ถาวโร                         ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                                 กรรมการ

                                                                                                                                /5.  น.ส.จิราพร...

                5. น.ส.จิราพร  หะริทอง                     ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         กรรมการ

                6. นางรอสนะห์  แปเฮาะฮีแล          ครูโรงเรียนบันนังสตาวิทยา                             กรรมการ

                7. นางคนึงนิตย์  ศรทอง                    ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา     กรรมการและเลขานุการ

46.  การแข่งขัน  Spelling  Bess  ช่วงชั้นที่  4

                1. นางวิยะดา  ปานเพ็ชร                    ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา     ประธานกรรมการ

                2. น.ส.ธารีณี    อินโท                         ครูโรงเรียนวัดรังสิตาวาส                                  กรรมการ

                3. น.ส.กมลรัตน์  เพ็ชรสีขาว             ครูโรงเรียนพัฒนาบาลอ                                    กรรมการ

                4. นางยินดี  ทองโรย                           ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         กรรมการ

5.  นางคอลีเย๊าะ  ยะมณี                     ครูโรงเรียนบ้านยะหา                                        กรรมการ

6. นางกัลยา  เต็งสาแม                        ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         กรรมการและเลขานุการ

47.  การเล่านิทาน  Story  Telling   ช่วงชั้นที่  2

                1. นางพรรณี   ไชยพันธ์                    ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                ประธานกรรมการ

                2. นางเสาดา  รับไทรทอง                  ครูโรงเรียนบ้านจะรังตาดง                               กรรมการ

                3. นางอับดุลฮาเล็ม  สาแลแม            ครูโรงเรียนบ้านเกียรติ                                       กรรการ

                4. นางวราภรณ์  อารีบำบัด                 ครูโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา                   กรรมการ

                5. นางรอกีเยาะ  กียะ                          ครูโรงเรียนบ้านทรายแก้ว                                 กรรมการ

                5. นางมยุรี  บุษบงค์                              ครูโรงเรียนบ้านรามัน                                       กรรมการและเลขานุการ

48.  การเล่านิทาน  Story  Telling   ช่วงชั้นที่  3

                1.  นางปรียาลักษณ์  ตระกูลศึกษา    ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา             ประธานกรรมการ

                2. Mrs.Phylis  May  Clomata             ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการ

                3 . นางนูซุลฮานานี  ดาแม                 ครูโรงเรียนบ้านจะรังตาดงฯ                            กรรมการ

                4. น.ส.วนิดา  แยนา                             ครูโรงเรียนบ้านตาเซะ                                       กรรมการ

                5. นายยูโซ๊ะ  ลายี                 ครูโรงเรียนบ้านกรงปีนัง                                                  กรรมการ

                6. นางศกลวรรณ  สุขมี                       รอง ผอ.ร.ร.บันนังสตาอินทรฉัตรฯ                 กรรมการ

                7. นางลาวรรณ์  ชุมพงศ์                     ครูโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์                                กรรมการและเลขานุการ

49.  การเล่านิทาน  Story  Telling   ช่วงชั้นที่  4

                1.  นางรุ่งนภา  โชติกำธร                  ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา     ประธานกรรมการ

                2   นางขนิษฐา  ไชยสวัสดิ์                 ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ                           กรรมการ

                3.  นางศิริพร  ทองจำรูญ                    ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา     กรรมการ

                4.  นางซากีเยาะ  เจะเล็ม                    ครูโรงเรียนบ้านจาหนัน                                    กรรมการ

                5.  นางมานีวัลย์  เพชรรัตน์               ครูโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล                              กรรมการ

                                                                                                                                /6.  นางเพ็ญสุข...

                6.  นางเพ็ญสุข  เสียงเพราะ              ครูโรงเรียนสตรีวิทยา                                         กรรมการและเลขานุการ

50.  กิจกรรม Cross  Word  ช่วงชั้นที่  1

                1. นางสาหานิ  สาและ                        ครูโรงเรียนบ้านตะโละซูแม                            ประธานกรรมการ

                2. นางจีราพร   ทยาภรณ์นนท์        ครูโรงเรียนเทศบาล  5                                          กรรมการ

                3. น.ส.สารินา  มูซอ                          ครูโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์                                   กรรมการ

                4. นางบุษยาพร  จันทร์พิศาล            ครูโรงเรียนเทศบาล  4                                        กรรมการ

                5. นางสือลาวาตี  บาโด                       ครูโรงเรียนบ้านกือลอง                                     กรรมการ

                6. น.ส.ภัทราวดี  นิลวิสุทธิกุล             ครูโรงเรียนบ้านบือยอง                                    กรรมการและเลขานุการ

51. กิจกรรม Cross  Word  ช่วงชั้นที่  2

                1.  น.ส.สุมาลี  สุรีไพศาลสกุล           ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         ประธานกรรมการ

                2.  นายอาซัน  เจ๊ะมา                           ครูโรงเรียนบ้านรามัน                                        กรรมการ

                3.  นางอารีรัตน์  อาหวั่น                    ครูโรงเรียนเทศบาล  2                                        กรรมการ

                4.  นางวิยะดา  ปราบไพรี                   ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมถ์                                 กรรมการ

                5.  นางนภาพร  ชูปาน                        ครูโรงเรียนบ้านรานอ                                        กรรมการ

                5.  นายนันทวัฒน์  ตานะดา               ครูโรงเรียนบ้านบือดองพัฒนา                         กรรมการและเลขานุการ

52.  กิจกรรม Cross  Word  ช่วงชั้นที่  3

                1.  นางรุ่งทิพย์  คงเกิด                        ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา  ประธานกรรมการ

                2.  นายมะรอนิง  บือราเฮง                  ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ                         กรรมการ

                3.  น.ส.ธีราพร  พ่อค้า                         ครูโรงเรียนบ้านสะเอะ                                     กรรมการ

                4.  นางนฤมล  ลาเตะ                          ครูโรงเรียนคุรุชนพัฒนา                                   กรรมการ

                5.  นางพาตีเมาะ  บาหะคีรี                ครูโรงเรียนบันนังสตาวิทยา                             กรรมการ

                6.  น.ส.จิราพร  ทะริทอง                    ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         กรรมการและเลขานุการ

53.  กิจกรรม Cross  Word  ช่วงชั้นที่  4

                1.  นางอนงค์  โรหิตธาดา                  ครูโรงเรียนคณะราฎร์บำรุง                          ประธานกรรมการ

                2.  นางรอปีอะ  โรหิโตปการ             ครูโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์                                กรรมการ

                3.  นางรัตติยา  ยะขุ                             ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         กรรมการ

                4.  นางรอสีเยาะ  มะแอ                      ครูโรงเรียนบ้านสะเอะใน                                กรรมการ

                5.  นายอุทัย  พรหมทอง                     ครูโรงเรียนบันนังสตาวิทยา                             กรรมการ

                5.  นางอนุรัตน์  แพทย์สกุล               ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจ.ยะลา              กรรมการและเลขานุการ

54.   การร้อยมาลัยสองชาย  ช่วงชั้นที่  1 –

                1.  นายวสันต์  จุลพล                           ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         ประธานกรรมการ

                                                                                                                                /2.  นางจันทนีย์...

                2.  นางจันทนีย์  อัชฌารัศมิ์                ครูโรงเรียนนิบงพัฒนา                                      กรรมการ

                3.  นางเกศดาวรรณ  ศรีสุวรรณ        ครูโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา                   กรรมการ

                4.  นางอารี  วันเคารพ                         ครูโรงเรียนราษฎร์อุทิศ  (ปูแล)                        กรรมการ

                5.  นางสุมนา  ดำยศ                            ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                กรรมการและเลขานุการ 

55.   การร้อยมาลัยสองชาย  ช่วงชั้นที่  3 4

                1.  นางยุพดี  เลนุกุล                            ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         ประธานกรรมการ

                2.  นางสุมลรัตน์  ยอดเอียด                ครูโรงเรียนนิบงพัฒนา                                      กรรมการ

                3.  นางวนิดา  วิบูลย์พันธ์                   ครูโรงเรียนเขื่อนบางลาง                                  กรรมการ

                4.  นางบุษธิกรณ์  จุมพล                     พนักงานราชการ                                                 กรรมการและเลขานุการ

56.  การจัดพานพุ่ม  ช่วงชั้นที่  1 2

                1.  นางปรียา  พรหมอินทร์                ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         ประธานกรรมการ

                2.  นางสุนันท์  บัวเนียม                     ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการ

                3.  น.ส.วีณา  ปรางอำพร                    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง                              กรรมการ

                4.  นางอังคณา  แสงทอง                    รอง ผอ.โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                       กรรมการ

5.  นางพรรณี  ด่านเดชา                    ครูโรงเรียนบ้านท่าสาป                                     กรรมการและเลขานุการ

57.   การจัดพานพุ่ม  ช่วงชั้นที่  3 – 4

                1.  นางรุจิรพร  แก้วบุญ                      ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                ประธานกรรมการ

                2.  นางเอื้อยพรรณ  ชูสุวรรณ            ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการ

                3.  น.ส.สอางค์  วัฒนนุกูล  ครูโรงเรียนเขื่อนบางลาง                                                  กรรมการ

                4.  นางญาณะนี  จันทะรัตน์           ครูโรงเรียนนิบงพัฒนา                                         กรรมการและเลขานุการ

58.  การถักของใช้ด้วยเชือก  ช่วงชั้นที่  2

                1.  นายเชิดชาย  พรหมจันทร์            ครูโรงเรียนบ้านบุรินทร์                                    ประธานกรรมการ

                2.  นายปริญญา  ทองเชื้อ                   ครูโรงเรียนบ้านโฉลง                                        กรรมการ

                3.  นางซูบายดะ  สีละงู                       ครูโรงเรียนเขื่อนบางลาง                                  กรรมการ

                4.  นายฉัตรชัย  ประแก้ว                    ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                กรรมการและเลขานุการ

59.  การจัดแจกันดอกไม้สด  ช่วงชั้นที่ 

                1.  นางจุรี  แก้วบุญ                              ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                ประธานกรรมการ

                2.  นางยุพดี  เลนุกูล                            ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         กรรมการ

                3.  นางประไพ  อุ่นอก                        ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                                กรรมการ

                4.  นางญาณะนี   จันทรัตน์                ครูโรงเรียนนิบงพัฒนา                                      กรรมการและเลขานุการ

 

                                                                                                                                /60.  การจัดแจกันดอกไม้สด...

60.  การจัดแจกันดอกไม้สด  ช่วงชั้นที่  3 – 4

                1.  นางสุนันท์  บัวเนียม                     ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                  ประธานกรรมการ

                2.  นางโสภิต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต      ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภัมภ์                           กรรมการ

                3.  นางอัจฉราพร  โจมเนี่ยว              ครูโรงเรียนบ้านป่าหวัง                                     กรรมการ

                4.  นางพรรณี   ด่านเดชา                   ครูโรงเรียนบ้านท่าสาป                                    กรรมการและเลขานุการ

61.  การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้  ช่วงชั้นที่  2

                1.  นายปริญญา  ทองเชื้อ                   ครูโรงเรียนบ้านโฉลง                                        ประธานกรรมการ

                2.  นามสมศักดิ์  ฐานานุกรม              ครูโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่                           กรรมการ

                3.  น.ส.พาสนา  บุญมณี                      ครูโรงเรียนเทศบาล  6                                        กรรมการ

                4.  นางแวรอกีเยาะ  ดอเลาะ              ครูโรงเรียนเขื่อนบาง                                         กรรมการ

                5.  นายเชิดชาย พรหมจันทร์             ครูโรงเรียนบ้านบุรินทร์                                    กรรมการและเลขานุการ

62.   การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้  ช่วงชั้นที่  3

                1. นายวสันต์  จุลพล                            ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         ประธานกรรมการ

                2. นางสุมนรัตน์   ยอดเอียด               ครูโรงเรียนนิบงพัฒนา                                      กรรมการ

                3. น.ส.รอฮีเม๊าะ  มะเด็ง                     ครูโรงเรียนศานติธรรม                                      กรรมการ

                4.  นางอามีเน๊าะ  มะนุง                     ครูโรงเรียนบ้านเจาะปันตัง                               กรรมการ

                4. นางปรานี  ทองคำศรี                     ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                                 กรรมการและเลขานุการ

63.  การจัดทำบายศรีใบพลู   ช่วงชั้นที่  2

                1.  นางบุตรธิกรณ์   จุลพล                   พนักงานราชการ                                                ประธานกรรมการ

                2.  นางพรรณี  ด่านเดชา                    ครูโรงเรียนบ้านท่าสาป                                    กรรมการ

                3.  น.ส.ระเบียบ  ภัทรพาล              ครูโรงเรียนอนุบาลประณีต                                  กรรมการ

                4.  นางรัชนี  ชินช่วยแรง                   ครูโรงเรียนบ้านตังกาเด็ง                                  กรรมการ

                5.  นายฉัตรชัย   ประแก้ว                   ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                               กรรมการ

64.  การร้อยมาลัยคล้องมือ  ช่วงชั้นที่  -   2

                1.  นางวรรณี  ปู่เพ็ชร                         นักจัดการงานทั่วไป                                            ประธานกรรมการ

                2.  นางพรรณี  ด่านเดชา                    ครูโรงเรียนบ้านท่าสาป                                     กรรมการ

                3.  นางสุภาพร  พลภักดี                     ครูโรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา                  กรรมการ

                4.  นางสุรัสวดี  มณี                             ครูโรงเรียนนิคมฯ 5                                            กรรมการ

                5.  นางบุตรธิกรณ์  จุลพล                  พนักงานราชการ                                                 กรรมการและเลานุการ

65.  การร้อยมาลัยคล้องมือ  ช่วงชั้นที่  3 – 4

                1.  นางสุมนา  ดำยศ                            ครูโรงเรียนนิบงชถัมภ์                                       ประธานกรรมการ

                                                                                                                                /2.  นางสุมนรัตน์...

                2.  นางสุมนรัตน์    ยอดเอียด             ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                กรรมการ

                3.  นางปรานี    ทองคำศรี                   ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                                 กรรมการและเลขานุการ

66.  การถักของใช้ด้วยเชือก  ช่วงชั้นที่  3

                1. นายเชิดชาย  พรหมจันทร์             ครูโรงเรียนบ้านบุรินทร์                                    ประธานกรรมการ

                2. นางญาณะนี  จันทะรัตน์               ครูโรงเรียนนิบงพัฒนา                                      กรรมการ

                3. นายปริญญา    ทองเชื้อ                  ครูโรงเรียนบ้านโฉลง                                        กรรมการและเลขานุการ

67.  การแกะสลักผักและผลไม้  ช่วงชั้นที่  1 – 2

                1.  นางยุพดี  เลนุกูล                            ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         ประธานกรรมการ

                2.  นางจุรีพร  แก้วบุญ                        ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                กรรมการ

                3.  นางชนาพร  ขวัญจันทร์               ครูโรงเรียนเทศบาล 4                                         กรรมการ

                4.  น.ส.กุลวรา  ภิธาริม                        ครูโรงเรียนนิคมฯ 6                                           กรรมการ

                5.  นางปรียา   พรหมอินทร์               ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         กรรมการและเลขานุการ

69.  การแกะสลักผักและผลไม้  ช่วงชั้นที่  4

                1.  นางจันทนีย์  อัฌชารัศมิ์                ครูโรงเรียนนิบงพัฒนา                                      ประธานกรรมการ

                2.  นางปรานี  ทองคำศรี                     ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู                                 กรรมการ

                3.  น.ส.นิตยา  ไพรมณี                        ครูโรงเรียนรังสีอุสรณ์                                       กรรมการ

                4.  น.ส.เต็มบุญ  นิลสุวรรณ               ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี                                กรรมการ

                5.  นางสุนันท์  บัวเนียม                     ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา                                   กรรมการและเลขานุการ

68. การจัดทำบายศรีใบตอง  ช่วงชั้นที่  3

                1.  นายวสันต์   จุลพล                          ครูโรงเรียนสตรียะลา                         ประธานกรรมการ

                2.  นางจันทนีย์  อัชฌารัศมิ์                ครูโรงเรียนนิบงพัฒนา                                      กรรมการ

                3.  นางอุไรวรรณ   หลีตระกูล           ครูโรงเรียนรัชตะวิทยา                                      กรรมการ

                4.  นายฉัตรชัย  ประแก้ว                   ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมป์                                กรรมการและเลขานุการ

70.  การจัดทำบายศรีใบตอง  ช่วงชั้นที่   4

                1.  นางบุตรธิกรณ์  จุลพล                   พนักงานราชการ                                                 ประธานกรรมการ

                2.  นางวรรณี   ปู่เพ็ชร       นักจัดการงานทั่วไป                                                            กรรมการ

                3.  นางสาววนพรรณ  จิตฤทัยกาญน์   ครูโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว                              กรรมการ

                4.  นายฉัตรชัย  ประแก้ว   ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์                                กรรมการและเลขานุการ

71.  การจัดสวนถาดแบบแห้ง  ช่วงชั้นที่   1 – 2

                1. นายสมคิด  บัวเนียม                        ครูโรงเรียนสตรียะลา                                         ประธานกรรมการ

                2.นางวรรณนา     จันทร์ทั่งทอง        ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม                                    กรรมการ

                                                                                                                                /3.  น.ส.สุธิชา...

                3. น.ส.สุธิชา  หะหระตี                      ครูโรงเรียนศานติธรรม                                      กรรมการ

                4. นายมนูญ  อุ่นอก                             ครูโรงเรียนเขื่อนบางลาง                                  กรรมการ

                5. นายปริญญา  ทองเชื้อ                    ครูโรงเรียนบ้านโฉลง                                        กรรมการและเลขานุการ

72.  การจัดสวนถาดแบบแห้ง  ช่วงชั้นที่  3 – 4

                1. นายเชิดชาย  พรหมจันทร์             ครูโรงเรียนบ้านบุรินทร์                                    ประธานกรรมการ

                2. นายจารึก  ทองโรย                          ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม                                    กรรมการ

                3. นายวรรณา   หีมโต๊ะเต๊ะ                ครูโรงเรียนบ้านโฉลง                                        กรรมการและเลขานุการ

73.  การแสดง  Child  Show   (เพิ่มเติม)

                1.  นายอับดุลรอเส็ด  เจ๊ะเล๊าะ     ครูสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนบ้านตาสา      กรรมการ

                2.  นายคอเซ็ง  บาดง                      ครูสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนบ้านเบญญา   กรรมการ

                3.  นายอุสมาน  บอสู                  ครูสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนอิสลาฮียะห์    กรรมการ

                4.  นายสุไฮมี    อาแว                      อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคยะลา                           กรรมการ

 

                เพื่อให้การดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ   ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยะลา  ยาลัน  มหัศจรรย์เด็กใต้  ครั้งที่  2  ประจำปี  2552   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทุกประการ  ขอให้ผู้มีรายนามตามประกาศในส่วนงานต่างๆ   จงปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สัมฤทธิผลทุกประการ

                                                ประกาศ  ณ  วันที่   23  กันยายน  พ.ศ.  2552                                                        

                                                                                                                                                                                                               

     (นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว)

                                                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1